Красимир Кънев експерт по кучешко поведение

Световна декларация за правата на животните на ЮНЕСКО Преамбюл - Вземайки предвид, че Животът е един, всички живи същества имат общ произход и видовете са се обособили чрез еволюиране във времето, - Вземайки предвид, че всички живи същества имат естествени права, като всяко същество с нервна система има специфични права, - Вземайки предвид, че презрението и всяко незачитане на тези естествени права нанасят сериозни вреди на природата и водят до извършване престъпления срещу животните от човека, - Вземайки предвид, че съжителството между видовете изисква признаване от човешкия вид на правото на живот на животинските видове, - Вземайки предвид, че уважението към животните от страна на хората е неделимо от уважението на хората към самите себе си, С настоящата декларация провъзгласяваме ЧЛЕН 1 Всички животни имат равни права на съществуване, като част от разбирането за биологично равновесие. Това право на съществуване не засенчва разнообразието на видове и индивиди. ЧЛЕН 2 Животът на всяко животно се зачита по подобаващ начин. ЧЛЕН 3 1. Животните не трябва да стават обект на лошо отношение или проява на жестокост 2. Ако е необходимо да бъде убито животно, това трябва да става мигновено, безболезнено и без да бъде предусетено от него. 3. Мъртво животно трябва да бъде третирано с приличие. ЧЛЕН 4 1. Дивите животни имат правото да живеят и да се възпроизвеждат на свобода в тяхната естествена среда. 2. Продължителното лишаване от свобода на диви животни, ловът и риболовът като начин за прекарване на свободното време, както и всякакъв вид употреба на диви животни по основания, които не са жизненонеобходими, са в противоречие с това фундаментално право. ЧЛЕН 5 1. Всяко животно, което е зависимо от човек има право на правилно отглеждане и грижа. 2. Животното не трябва да се изоставя и убива несправедливо при никакви обстоятелства. 3. Всички начини за отглеждане и употреба на животно трябва да имат предвид физиологията и поведенческите особености на вида. 4. Изложби, представления и филми, включващи участието на животни, трябва да съблюдават тяхната чест и не трябва да включват каквато и да е жестокост към тях. ЧЛЕН 6 1. Експерименти с животни, причиняващи физическо или психическо страдание на животните нарушават техните права. 2. Разработват се и систематично се въвеждат в употреба алтернативни на експериментите методи. ЧЛЕН 7 Всяко действие, което води до ненужно причиняване смъртта на животно и всяко решение, водещо до такова действие, е престъпление срещу живота. ЧЛЕН 8 1. Всеки акт, който застрашава оцеляването на диви видове и всяко решение, водещо до подобен акт, е равносилно на геноцид, тоест престъпление срещу видовете. 2. Избиването на диви животни, замърсяването и разрушаването на биотопи са актове на геноцид. ЧЛЕН 9 1. Особеният правен статут на животните и техните права трябва да бъдат гарантирани чрез закон. 2. Защитата и безопасността на животните трябва да бъдат застъпени на държавно ниво. ЧЛЕН 10 Образователни и училищни институции трябва да работят в полза на това хората да се учат от детска възраст да наблюдават, разбират и уважават животните. Световната декларация за Правата на Животните е тържествено обявена в Париж на 15 октомври 1978 в ЮНЕСКО Текстът, редактиран от Международна лига за Правата на Животните през 1989, е предоставен на Генералния директор на ЮНЕСКО през 1990 година и публикуван същата година

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.