Красимир Кънев експерт по кучешко поведение

Популярни методи за обучение на куче

================================================================================================

"Често ме питат за методиките на обучение,тука Ви посочвам тези които са най-използвани особено в България.НО НИЕ ОТ "МАГИ-БАГИРА" СЕ ВЪЗДЪРЖАМЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ,И РАБОТИМ ПО-МЕТОДИКА ИЗГРАДЕНА НА БАЗА 27 ГОДИШЕН ОПИТ +"МЕТОДА НА ************* " :)"

Ето и тези методики,не казваме че не работят и не водят до резултати а някъде някои от тях,и са "наложителни" според много колеги.Но нашето мнение е друго :)
==============================================================================================
Автор на статията:
Полицейски инспектор Младен Петров (източник http://goo.gl/xxL8hP)

Методи за обучение на кучето

     В процеса на обучението, на кучето въздействат различни дразнители: команди и жестове на водача, дразнители от обкръжаващата среда, мириса и вкуса на лакомството, мириса на следата, мириса на взривни и наркотични вещества. В последствие, като дразнител на кучето действа и помощник-фигуранта при изработване навика за защита и др. Своето влияние оказват също така и физиологичното състояние на кучето, чувството за глад, дискомфорт в случай на болест и т.н.
     Всеки водач, е длъжен да организира занятията по обучение на кучето си, като отчита тези фактори и подбира дразнителите в зависимост от целта, която той иска да постигне. Изборът на едни или други дразнители, които се използват за стимулиране на необходимите действия у кучето, както и за тяхното корегиране, така и за последващи поощрения, определят и метода на обучение. 
Трябва да се отчете и фактът, че при изработката на един или друг навик, обичайно се използва не един метод, а комплекс от методи на обучение, избрани в съответната методика.
     Всеки водач е необходимо добре да познава методите на обучение и правилното да ги използва при изработването на необходимите навици у кучето.
     "При добри методи и не много талантлив човек може да направи много. А при лоши методи и гениалният човек ще работи напразно и няма да получи ценни, точни даннил" (Павлов).
     Тези думи на Павлов показват необходимостта от дълбоки знания за методите на обучение и правилното им използуване в практиката. 

     Под метод на обучение, се разбира комплексът от начини, с помощта на които водача изработва нужните навици у кучето. Водачът е длъжен умело да подбира способите или начините на въздействие на кучето с определени дразнители, съобразявайки се с определен режим от упражнения.

     Видове методи, използувани при обучението на кучетата и техните положителни и отрицателни страни:

     - Механичен;
     - Вкусопоощрителен;
     - Контрастен;
     - Апортировъчен;
     - Подтикващ;
     - Подражателен;
     Механичен метод - при него се използват механични дразнители, с чиято помощ се изграждат принудителни двигателни реакции: сядане, лягане, изправяне, ходене наред, пълзене, прескачане и др. 
     Например: командата “Седни” се съпровожда с натиск с ръка в областта на крупата на кучето и леки подръпвания на повода нагоре и назад. Многократното повторение на тези упражнения водят до образуване на рефлекс на командата “Седни”.
     Механичните въздействия нерядко предизвикват у кучето в една или друга степен по–големи болкови усещания и то е принудена да извършва защитни движения. На основата на отбранителните рефлекси  у кучето се изработват много навици с общодисциплинарно и специално значение: условен рефлекс на командата “Не” – забрана, агресивност – злоба, приучват се кучетата да търсят човек по неговите мирисни следи и т.н.
     Механичните дразнители /удари с пръчка/ използвани от помощника, възбуждат кучето и предизвикват у него активен стремеж да се нахвърли на човека. Ако механично въздействие се изпълнява от водача, то кучето обикновено проявява пасивно-отбранителна реакция.

     Положителни страни на метода – бързо се изработва необходимия навик; леко се достига безотказност при работа. 
     Отрицателни страни на метода – ниска заинтересованост на кучето за работа, не всички навици, необходими за служба могат да се изградят с този метод, голямо натоварване на нервната система /при интензивно използване на механичния метод бързо настъпва умора, угнетено състояние на кучето, пасивност, страхливост/, което затруднява или прави невъзможно изработването на необходимите навици. Нерядко се предизвиква недоверчиво отношение на кучето към стопанина, нарушаване на контакта между водача и кучето. Затова водачът е длъжен умело да ползва механичния метод, като не допуска чести продължителни болкови въздействия и да отчита индивидуалните особености на кучето.

     Вкусопоощрителен метод - за първи път се е използвал от руския артист – водач В.Л. Дуров. 
     Същността на този метод се свежда до това, че действието на условните дразнители се подкрепя с даване на храна /лакомство/ на животното, обикновено във вид на неголям къс месо, гранула и др. 
     Например: при изработване на навика кучето да сяда по команда, водачът, в качеството на стимул, използва лакомство в ръка, която се поднася над главата на кучето, а в качеството на поощрение, в комплекс с командата “добре” се дава и лакомство. По такъв начин кучето се приучава и да лае по команда.
     Хранителният дразнител (лакомство) може да се използува, за да предизвика  определени движения  у кучето, с последващо го подкрепление по пътя. 
     Например: съчетаването на командата “Към мен” с показване на лакомство, а когато кучето приближи към водача, храната се скрива. Така се изработва у кучето навик да подхожда към водача по команда. При приучване на кучето да прескача препятствие, то може да бъде подбудено към скок с показване на лакомство.
     Вкусопоощрителният метод се използува за изработване  у кучето на общодисциплинарни и специални навици, например поднасяне на предмет, избор на предмета по дадена миризма. Някои кучета се приучават към работа по миризна следа на човек с помощта на хранителни дразнители.

     Положителни страни на метода - укрепване на необходимата връзка (контакт) между водача и кучето; условните рефлекси се изработват сравнително бързо и се задържат добре; висока заинтересованост на кучето за работа; по-малко затормозяване на нервната система на кучето.
     Отрицателни страни на метода - не е възможно изработването у кучето на всички необходими навици за служба, с преобладаващо специално назначение; не се достига пълна безотказаност в работата на кучето; метода е неефективен при обучение на кучета със слабо развита хранителна поведенческа реакция.

     Контрастен метод - опитът показва, че най–големите резултати в обучението на кучетата се достигат при прилагането на контрастния метод.
     Той се състои в това, че в качеството на подкрепа и корегиране се използват механични дразнители, а в качеството на поощрение – лакомство /в комплекс с командата “добре”/. 
     Например: Приучвайки кучето да седя по команда, се използва натиск върху крупата и подръпване повода на горе и назад, а след изпълнението на командата от кучето, то се поощрява с лакомство. В дадения случай, хранителните и механичните /болкови/ дразнители по своето биологическо значение се явяват противоположни, контрастни. 
     Изпълнението на нужните действия се подкрепя с храна, неизпълнението се придружава с болково въздействие. При повтаряне на тези условия у кучето бързо се изработват нужните навици и кучето рязко реагира на сигнала на водача. 
     Методът се явява комбинация от механичния и вкусопоощрителния метод и обединява в себе си преимуществата им. Много важно е обаче правилно да се съчетават по сила механичният и хранителният дразнител. Ако механичният дразнител е по-слаб от последващото действие на хранителния дразнител - то механичният дразнител всеки следващ път ще оказва по-малко влияние и кучето преди всичко ще се стреми да получи храна. За избягване на това, следва винаги да се отчита степента на реакция на болков и хранителен дразнител и да създават такива условия, за да може механичният дразнител да превъзхожда по своята сила хранителния. Свършеното от кучето действие се съпровожда с ласка – погалване.
     Положителни страни на метода - бързо се изработват необходимите навици; поддържа и укрепва контакта между водача и кучето; достига се безотказност при работа на кучета с добре развита хранителна поведенческа реакция.
     Отрицателни страни на метода - ниска ефективност при обучението на кучета с недостатъчно развита хранителна реакция; използването на контрастния метод в обучението, трябва да избягва честото редуване на противоречиви въздействия върху кучето; рязкото стълкновение на отбранителни и хранителни рефлекси води до невроза у кучето и намаляване на работата му; трябва да се поддържа определен режим от упражнения.

     Апортировъчен метод - при него, в качеството на подкрепление и корегиране се използва любим апортировъчен предмет, или предмет, към който кучето има най-голяма заинтересованост /апортировъчно поведение/, а като поощрение се използва любимият предмет /играчка/ на кучето.

     Положителни страни на метода - постига се изключително висока активност и заинтересованост на кучето при работа; повечето специални навици могат да се изработват само с този метод; по-малко затормозяване на нервната система на животното.
     Отрицателни страни на метода - методът не е ефективен при кучета с недостатъчно развита апортировъчна поведенческа реакция.
     Подтикващ метод - в качеството на подкрепа и корегиране се използват дразнители от обкръжаващата среда /обстановка/, а като поощрение – командата “добре”.
     Например: При изработване на навика за преодоляване на препятствия, водача заедно с кучето след непродължително пробягване се приближава към невисоко препятствие. Естествената реакция на кучето е да прескочи това препятствие /разбира се, ако то не е прекалено високо/.

     Положителни страни на метода - по-малко затормозяване на нервната система на кучето; бързо изработване на навика.
     Отрицателни страни на метода - не всички навици могат да се изработват по този начин.

     Подражателен метод - у кучето се формира подражателно поведение към друго куче, човек или група животни. Този метод се базира на вродения подражателен инстинкт на животното. Достатъчно е едно куче да започне да лае и другите съседни кучета започват да реагират с лай. Подражателният метод с успех се прилага при обучение на кучето за преодоляване на препятствия, плуване, за хващане дрехата на помощника, агресивно нападение на страничен човек /задържане/, проява на гласна реакция (лай) по команда и т.н. 
     Подражателния метод е необходим и при осъществяване на възпитателно обучение на кученцата. 

     Положителни страни на метода - по-малко затормозяване на нервната система на кучето; бързо изработване на първоначални условни рефлекси.
     Отрицателни страни на метода - не за всички кучета е ефективен; методът не води до усъвършенстване на условния рефлекс до навик; по този метод може да се изработват само някой условни рефлекси.

     Фактори, които осигуряват качествената /безотказна/ работа на кучето - в процеса на обучението е важно не само да се изработят необходимите навици, но и да се заздравят до безотказно изпълнение от кучето, още при първия сигнал на водача. Само при тези условия кучетата могат да бъдат използвани в служба.
     Качеството на работата на кучето зависи от много фактори. Към тях могат да се причислят такива, като спазването на реда на изработените условни рефлекси, правилното отчитане на влиянието на дразнителите от обкръжаващата среда и вътрешното състояние на организма, точно съблюдаване на методиката за изработване на навици, умелото използване на принуждението при обучението и тренировката на кучетата, забраната и поощрението и т.н.
     Принуждение - състои се в умело и своевременно приложение предимно на механичните дразнители, които принуждават кучето да извърши необходимите действия по даден сигнал.
     Например: ако на командата “седни” кучето не реагира, отвлича се по друго животно, водачът повтаря командата с повишен тон и енергично натиска с ръка в областта на крупата. Кучето заема седнало положение като отговор на физическо въздействие. Това е защитна реакция в пасивна форма. Командата с повишена интонация добива значение на условна принуда. По такъв начин принуждението е свързано с повишение на интонацията при команда и увеличаване силата на механичните дразнители. Такива въздействия трябва да се прилагат внимателно, като се има предвид индивидуалните особености на поведението на кучето. Ако често се използват интонация със заплаха, то ответните действия при обикновена команда няма винаги да се проявяват – ще се изработи рефлекс само на интонация със заплаха на гласа.
     Забрана - използва се за задържане на нежелани действия на кучето и използването му в служба. 
     Например: когато кучето се нахвърля върху животни, върху минаващи хора, насочва се към миризмата от отпадъци и т.н. Затова е необходимо да се изработи устойчив спирачен рефлекс на командата “Не”. Тя се съчетава с механичен безусловен дразнител (леки удари и подръпвания). Това трябва да се използва в този момент, когато кучето извършва нежеланото за водача действие, а не след като кучето е извършило действието. При тези условия, командата “Не” се превръща в условен сигнал за прекратяване действието на кучето и задържане на опитите към определени  нежелани действия т.е. придобива значение на условна задръжка (разновидност) на диференцеровачното задържане. 
     Поощрение - използува се като средство за укрепване на правилните действия на кучето. Под “поощрение” в дадени случаи ще разбираме използуването на подкрепления т.е. безусловни дразнители, които предизвикват определена биологическа реакция, свойствена за дадено животно. 
Тези подкрепящи дразнители се явяват: храната, поглаждане по определени части на тялото (гърдите, областта на шията и гърба), предоставяне на кучето на възможност да хване и дърпа за връхната дреха помощника при развитие на злоба и на крайна точка след търсене на мирисна следа.
Ако подкреплението във вид на храна и поглаждането се съчетаят с предварително произношение на командата “Добре” с ласкава интонация, то при такива съчетания команда “Добре” става сигнал за положителни емоции на кучето.
     В отделни случаи, някои водачи считат, че предоставянето на кучето да бъде в свободно състояние се явява поощрение за кучето. С това се приписва на кучето способността да разбира намеренията на водача. В някои случаи кучето извършва друга дейност и не винаги разбира, че това е поощрение.
     Изключването на кучето от работа дава възможност за почивка на определени групи нервни клетки, които работят с напрежение. Като след почивката то активно проявява действие към този или онзи сигнал на водача.

     На практика, при обучението е необходимо правилно да се подберат методите на обучение, в зависимост от индивидуалните особености на кучето, от стадия на изработване на навика и от характера на самия навик.
     Така например, при възпитателното обучение на млади кученца, за изработването на първоначален условен рефлекс да сядат по команда, е добре да се използва вкусопоощрителният метод. С израстване на кучето и изработването на навиците, се преминава към контрастния метод, а в процеса на довеждане на навика до безотказно изпълнение в сложни условия на обстановката, се преминава и към механичен метод. При затормозяване на нервната система на кучето пък, се преминава на вкусопоощрителен метод или метода на увличането.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.