Красимир Кънев експерт по кучешко поведение

Изпитни правилници

ИЗПИТ ЗА КУЧЕ-ПРИДРУЖИТЕЛ - ВН
ИЗПИТ НА ПОЛИГОН ИЛИ НА ОТКРИТО 
Максимален брой точки – 60.

I ЧАСТ: ВОДИМОСТ НА ПОВОД И НЕПРИНУДЕНОСТ (15 т.)   
(Команда „НАРЕД")

Кучето на повод с желание трябва да следва своя водач при подадена 
команда "наред". 
В началото на упражнението водачът изминава с кучето 40-50 крачки в 
права посока, обръща се кръгом в движение, като след 10-15 крачки 
демонстрира движение „бегом", както и бавно ходене (съответно мин. 
10 крачки). Кучето трябва да върви отляво (непосредствено) до 
водача, без да изостава, избързва или да се отклонява встрани. При 
движение със спортна крачка ВК изпълнява смяна на посоката наляво, 
надясно и обръщане кръгом (задължително се изпълнява наляво). При 
всяка смяна на посоката ВК спира на място след няколко крачки .

Подаването на командата "наред" е разрешено единствено при промяна 
на посоката или скоростта на движение . При спиране на ВК кучето 
следва незабавно и без подкана да седне. ВК няма право да променя 
положението на тялото си, особено да се приближава към седналото 
евентуално встрани или не плътно до него куче . Поводът се държи в 
лявата ръка и виси свободно между кучето и водача . По указание на 
РИ, изпитваните премнават през група хора (мин.4 човека).ВК спира 
поне веднъж в групата, а хората се движат около изпитваните.

II ЧАСТ: ВОДИМОСТ БЕЗ ПОВОД (15т.) 
(Команда: "НАРЕД") 

По указание на РИ водачьт застава на изходна позиция и освобождава 
кучето от повода,който се прибира в джоб или се премята през рамо. 
Следва незабавно отправяне към групата хора,където иэпитваните поне 
веднъж застават на място. След напускане на групата изпитваните се 
връщат на изходна позиция, откъдето демонстрират водимост без повод. 
Упражненията се изпълняват аналогично на тези от първа част. 

ІІІ Част: СЯДАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ (10 ТОЧКИ) 
(Команди: „НАРЕД", „СЕДНИ")
От изходна позиция ВК подава команда „наред" и без повод се движи с 
кучето в права посока. След най-малко 10 крачки ВК подава команда 
„седни", пролължавайки движението си без да спира или да се оглежда. 
Кучето следва незабавно да седне. След 30 крачки ВК спира, веднага се 
обръща с лице към кучето и изчаква указанията на РИ. По сигнал на РИ 
водачът се връща при кучето си, като застава в изходна позиция от 
дясната страна на кучето.

Грешки: Ако кучето остане право на мястото си или легне, се отнемат 
до 3 точки.

ІV ЧАСТ: ОСТАВЯНЕ НА МЯСТО В КОМБИНАЦИЯ С ПОВИКВАНЕ (15т.) 
(Команди: "ЛЕГНИ", “ТУК", "НАРЕД")

От изходна позиция ВК подава команда „наред" и без повод се движи с 
кучето в права посока. Най-рано след 10 крачки ВК подава команда 
„легни" като продължава движението си без други въздействия върху 
кучето (спиране или оглеждане). Кучето трябва незабавно да легне на 
указаното му място.След още 30 крачки ВК спира, веднага се обръща с 
лице към кучето и изчаква указанията на РИ. По сигнал на РИ водачът 
извиква кучето, което трябва бързо и с желание да се приближи и да 
седне плътно пред ВК. При команда „наред" кучето трябва бързо да 
седне плътно до левия крак на ВК.

Грешки: Ако кучето остане право на мястото си или седне се отнемет 
до 5 точки.

V ЧАСТ: ОСТАВЯНЕ НА МЯСТО В КОМБИНАЦИЯ С ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО (10 т.) 
(Команди: „ЛЕГНИ","СЕДНИ")

Преди началото на І Част от изпитанието на следващото куче, ВК 
оставя своето куче в легнало положение на 40 крачки от изпитваните. 
Забранява се оставянето при кучето на каквито и да е лични вещи на 
ВК. Без да се оглежда, ВК се отдалечава в права посока на 40 крачки 
от кучето. ВК спира и остава в полезрениото на кучето, обърнат с 
гръб към него. Кучето следва да остане спокойно на указаното му 
място (без допълнително въздействие от страна на ВК), докато 
следващото куче изпълнява упражненията от 1 до 4 част, след което бива 
изведено от ВК извън полигона.

Условия за провеждане: 
ВК (обърнат с гръб към кучето) стои неподвижно на указаното от РИ 
място дотогава, докато не получи указание да прибере кучето си.

Грешки: предварително изправяне на кучето при подхождане на водача 
към него, неспокойно поведение на водача, както и всички скрити 
опити за помагане на кучето.

Ако кучето стои право или сяда, но остава на указаното му 
място следва непълно (частично) оценяване. Ако до завършването на 2 
част кучето се отдалечи от мястото си на повсче от 3 метра, 
упражнението се оценява с О точки.

Ако напусне мястото си след 2 част, следва частично оценяване.

Ако при прибирането му кучето тръгне към водача, се отнемат до 3 
точки.

Куче, което не събере минимум 70%(42 точки) при изпълнение на 
упражненията,не може да продължи изпита.

  

 ИЗПИТ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦАТА 
(практическо провеждане)

Общ брой точки - 40

Общи положения: Упражненията се провеждат на открити обществени 
пространства (улици,пътища или площади) с умерена натовареност. 
Изпитанието не бива да смущава околните или да възпрепятства 
обществения транспорт.

Единствено изпитваните, РИ и СИ са в движение.

Всички останали участници в изпитанието, заедно със своите 
кучета,стоят встрани (на точно указано място) и изчакват да бъдат 
извикани. Спецификата на тази част от изпитанието предполага 
по-дълго време на провеждане. Изискванията към кучетата не бива да 
бъдат занижавани чрез повърхностно оценяване за сметка на по-голям 
брой участници. Оттук следва невъзможността изпит да положат повече 
от 15 кучета.

За издържането на тази част от изпита е важно общото впечатление от 
поведението на кучето на улицата.

ПРОТИЧАНЕ ПА ИЗПИТА:

1. Водимост и поведение на улицата (10 точки)

По указание на СИ водачът и кучето на повод тръгват по тротоара на 
оживена улица. Кучето се движи плътно от страната на пътното платно. 
СИ се движи на известно разтояние зад ВК. Кучето (на свободно 
отпуснат повод) трябва с желание да следва ВК и да проявява 
безразличие към пешеходците и уличното движение. Облечен в ежедневно 
облекло фигурант пресича на бегом пътя на ВК. Малко по-късно, плътно 
движещ се до бордюра колоездач изпреварва ВК подаваики сигнал със 
звънеца на колелото. Кучето задължително се намира между колоездача 
и ВК. След това ВК се обръща, върви срещу идващия към него съдия и 
спира пред него, СИ и ВК се поздравяват с ръкостискане и провеждат 
кратък разговор. Кучето може да стои право, да седи или да е 
легнало, но на всяка цена следва да се държи спокойно и самоуверено.

2. Поведение на кучето при натоварена пътна(улична) обстановка. (15 
точки)

По указание на РИ изпитваните навлизат в оживен уличен участьк с 
много пещеходци. Водачът трябва да спре на място два пъти. При 
първото спиране, по подадена команда кучето следва незабавно да 
седне. При второто кучето трябва бързо да легне и да остане 
спокойно и това положение.

По време на това упражнение кучето трябва за кратко време да бъде 
поставено на място със силен непривичен шум (преминаващи 
влакове, трамвай). Кучето трябва с желание, спокойно и самоуверено да 
следва ВК при всички тези ситуации.

Удачни места за провеждане на тази част от изпитанието: трамвайни или автобусни спирки, надлези, открити пазарни площи и пр.

3. Поведение иа кучето, оставено самостоятелно и завързано на 
улицата. Поведение спрямо животни. (15 точки)

По указание на РИ, водачът и кучето на повод се движат по тротоара 
на средно оживена улица. След 20-30 крачки ВК спира и завързва кучето 
за стълб, ограда или друго удобно за целта място.

ВК влиза за две минути в някой магазин или вход, стоейки извън 
полезрението на кучето. Кучето може да остане право, седнало или 
легнало.

По време на отсъствието на ВК, на разстояние 5 крачки от кучето 
преминава друг водач с куче.

Самостоятелно оставеното куче трябва да реагира спокойно на 
пешеходците и другия ВК (без силно опъване на повода или 
продължителен лай). Преминаващото куче не трябва да е зло или 
агресивно към други кучета.
IPO - I

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИЗПИТЕН ПРАВИЛНИК (IPO-1)

 

Дисциплини: “А”- следа                        - 100т.

                       “В” - послушание           - 100т.

                        “С” - защита                  - 100т.

                                       Общо:            - 300т.

 

Дисциплина А - “СЛЕДА”

            Следата се полага от водача на кучето (самостоятелна следа), не по-къса от 300 крачки, 3 прави отсечки, 2 прави ъгъла (90°), 2 предмета, принадлежащи на водача, и поставена не по-малко от 20 мин. преди старта. Време за изпълнение - 15 мин.

Преминаване по трасето     - 80 точки.

Предмети - (10+10)            -  20 точки.

Общо                                    - 100 точки.

След оглед на предоставения терен, съдията и отговорникът по трасирането определят място за полагане на следата за всеки участник, като различните трасета не трябва да се пресичат или да са много близко едно до друго. Съдията определя къде да се поставят предметите, както и посоката на ъглите (ляв или десен).

Началото на следата трябва да е добре обозначено със знак, който е поставен на земята вляво от нея.

Преди трасирането всеки участник показва предметите на съдията, като същите не трябва да са били във водача поне от 30 мин.

След кратък престой на началната точка водачът преминава по трасето, обозначено от съдията, с нормални крачки, без да провлачва краката и без да прекъсва своя ход. По същия начин се трасират и ъглите. Първият предмет се поставя след минимум 100 крачки на І-та или ІІ-та отсечка. Вторият предмет се полага на края на следата. Предметите се полагат от движение (не е разрешено спиране за поставяне на предметите). След поставянето на втория предмет водачът продължава още няколко крачки по права линия преди да напусне терена.

Предметите трябва да са от различен материал, като например: кожа, текстил, дърво и т.н. Същите трябва да са с дължина не повече от 10 см., ширина 2-3 см., дебелина 0,5-1см. и не трябва да се отличават по цвят от околната среда. Кучето не трябва да вижда трасирането на следата.

При преминаване на трасето съдията и придружаващият го не трябва да разговарят, за да не пречат и разсейват водача и кучето.

а) команда “Търси” (Suchen):

Командата е разрешена при започване и след обозначаването на първия предмет;

в) изпълнение:

Водачът подготвя кучето си за следа. Проследяването може да бъде с повод с дължина 10м. или без повод. Поводът може да е отгоре, отстрани или отдолу м/у предните и задните крака на кучето. Може да се използва нагръдник за следа или обикновен тренировъчен нашийник, но не “душач”.

След повикване от съдията водачът се представя със своето куче (кучето е в основно положение) и обявява дали кучето взима предметите или ги обозначава. По знак на съдията кучето се отвежда бавно и спокойно към началото на трасето и започва преминаването по него. Преди, в началото и през цялото време на преминаване по трасето се избягва всякакво принуждаване на кучето. При започване на следата кучето трябва интензивно, спокойно и с нос опрян почти до земята (дълбок нос) да поеме миризмата. Проследяването на трасето трябва да продължи по същия начин - с нос, близко до земята, интензивно и равномерно темпо. Когато кучето започне да се движи, водачът остава неподвижен, докато се изпъне 10-метровият повод.

При проследяване без повод се спазва същото разстояние от 10м. м/у кучето и водача. При претърсване с повод не е задължително поводът да е изпънат, той може и да е леко отпуснат.

Кучето трябва да проследи и премине ъглите сигурно, след което да продължи напред със същото темпо. Веднага  щом кучето е намерило първия предмет, трябва да го вземе или ясно да го обозначи без каквато и да е помощ от водача.

При взимане на предмета кучето може да остане право, да седне или да го занесе на водача. Грешно е кучето да върви напред или да легне с предмета в уста.

При обозначаване на предмета кучето може да легне, да седне или да е право (разрешено е всеки предмет да се обозначи по различен начин). След като кучето е намерило предмета, водачът пуска повода, отива към кучето и показва намерения предмет, като го вдига високо във въздуха. Проследяването продължава от мястото, където е намерен първият предмет. След завършване на трасето намерените предмети се представят на съдията.

с) Оценяване:

Бързината, с която се проследява трасето, не е критерий за оценяване, ако кучето търси интензивно, равномерно и сигурно, както и когато кучето показва положително следово поведение (сигурно претърсване, без да излиза от трасето).

Грешки: Системно излизане от трасето, “висок нос” (носът не е близо до земята), замърсяване на трасето, обикаляне на ъглите, непрекъснати подканяния, помощ чрез повода, както и вербална такава от страна на водача. Неправилно взимане или обозначаване на предмета.

Ако водачът напусне трасето на разстояние повече от един следови повод (10м.), претърсването се прекратява. Ако кучето напусне трасето и водачът се опита да го задържи, съдията дава нареждане водачът да следва кучето. Не се ли изпълни нареждането на съдията, претърсването се прекратява от изпитващия.

Ако до 15мин. след началото не е достигнат края на трасето, претърсването се прекратява по нареждане на съдията. Извършената работа до прекратяването се оценява.

Показването на предметите чрез двата възможни начина - взимане и обозначение - се счита за грешка. Оценяват се само предметите, които са показани по начина, посочен от водача преди започване на претърсването. За необозначени или невзети предмети не се дават точки. Разделянето на точките за претърсване на трасето, както и за ъглите, трябва да се оценява в зависимост от дължината и трудността. Оценяването на всеки ъгъл поотделно се извършва чрез оценки и точки. Ако кучето не търси (дълго време стои на едно място без да души), може да се прекрати претърсването, дори и то да се намира на трасето.

 

 

Дисциплина В - “ПОСЛУШАНИЕ”

 

Упражнение:

                        1. Ходене наред без повод                                       20т.

                        2. Сядане от движение                                             10т.

                        3. Лягане от движение с повикване                        10т. 

                        4. Донасяне на предмет от равен терен                  10т.

                        5. Донасяне на предмет през 1м. препятствие       15т.

                        6. Донасяне на предмет през “А”-обр. преп.          15т.

                        7. Изпращане напред с лягане                                10т.

                        8. Престой                                                                10т.

                                                                                  Общо:   100 точки

 

Общи положения

Съдията дава знак на водача да започне упражнението. Всичко останало, обръщания, спиране, смяна на темпото и т.н. се изпълняват без указания от страна на съдията.

Разрешените команди са описани във всяко упражнение поотделно. Те са нормално изговорени, къси и състоящи се от една дума. Могат да бъдат на всякакъв език; за едно и също упражнение трябва да се дават еднакви команди.

Когато кучето не изпълни едно цяло или част от упражнението след три подадени команди от водача, то тогава същото се преустановява и не се оценява. При повикване на кучето за идване при водача вместо команда е разрешено извикване чрез името на кучето. Команда плюс името на кучето се смята за двойна команда.

“Основно положение” е когато кучето седи съвсем близко и успоредно от лявата страна на водача, така че рамото на кучето да е до коляното на водача. Всяко индивидуално упражнение започва и завършва с “основно положение”.

Заемането на “основно положение” в началото на едно упражнение е разрешено само един път. Къса похвала е разрешена само след завършване на индивидуалното упражнение и то само в “основно положение”. След това водачът има право да даде нова команда за “основно положение”.

Времето между похвалата и наново заетото “основно положение” трябва да е ясно изразено (около 3сек. изчакване).

От “основно положение” започва началото на упражнението, като преди да се подаде първата команда за изпълнение на всеки отделен елемент, водачът трябва да извърви минимум 10 крачки, но не повече от 15 крачки. Между отделните елементи: сядане на кучето пред водача и завършек с “основно положение”, както и при връщане на водача до седящото, стоящото или лежащо куче, следващата команда се дава след кратко изчакване (около 3 сек.).

Ходенето наред без повод трябва да се покаже и между изпълнението на отделните индивидуални упражнения. Отпускане или игра не са разрешени.

Всички “обръщания” трябва да се извършват наляво. Кучето може да мине пред или зад водача. В рамките на един изпит изпълнението трябва да е еднакво (пред или зад водача).

При сядане пред водача кучето може да заеме “основно положение” минавайки пред или зад водача.

Перпендикулярното на земята препятствие трябва да е с висоина 100см. и ширина 150см.

“А”- образното препятствие се състои от две части, които са свързани. Всяка една от тях е 150см. широка и 191см. висока. Поставеното препятствие, измерено перпендикулярно от земята, трябва да е високо 180см. Препятствието трябва да е покрито с материал, който не позволява подхлъзване. На всяка една от плоскостите в горната половина трябва да има три лайсни за изкачване (24/48мм.).

Всички участващи кучета трябва да прескочат еднакви препятствия.

При донасянето на предмет (апорт) са разрешени само така наречените “апортни гири” (тежки 650гр.). “Апортната гира”, която е предоставена от организатора на мероприятието, е задължителна за всички участници.

Преди всяко едно от упражненията за апортиране е забранено подаването на “апортната гира” в устата на кучето.

Ако водачът забрави някое от отделните упражнения, съдията го подканя да покаже същото без да му отнема точки за това.

 

1.   Ходене наред без повод - 20 точки

а) Команда за ходене наред (Fuss). Командата е разрешена само при трагване и при смяна на темпото.

в) Изпълнение: Водачът със свободно следващото го куче се отправя към съдията, поставя кучето в седнало положение и се представя. От основно положение след команда за ходене наред кучето трябва да следва водача с внимание, желание и по права линия, така че неговото рамо да е опряно в лявото коляно на водача, като при спиране трябва да седне бързо и в права линия само. От началото на упражнението водачът тръгва в права линия, без да спира и с нормален ход около 50 крачки, след което следва “обръщане” и още 10-15 крачки. Без спиране водачът трябва да премине в бързо и след това бавно темпо, като за всяко едно се изминават не по-малко от 10 крачки. При смяната от бързо в бавно темпо не трябва да има прекъсване с нормален ход. Скоростта на всеки един ход трябва ясно да се отличава от останалите.

В нормален ход водачът трябва да покаже минимум един ляв, един десен завой и едно обръщане (кръгом). Докато водачът следва първата права отсечка, се дават два изстрела (калибър 6мм.) с промеждутък от 5 сек. и не по-малко от 15 крачки разстояние от кучето. След изпълнението на тази част от упражнението по знак на съдията водачът и кучето се отправят към движеща се група хора, състояща се от не по-малко от 4 човека. Водачът трябва да обиколи един човек отляво, един отдясно и да спре в групата най-малко веднъж, като съдията има право да поиска повторение на гореспоменатото упражнение. Водачът излиза от групата и заема основно положение.

с) Оценяване:Избързване, изоставане, отдалечаване от водача; бавно и несигурно сядане, допълнителни команди, помощ с тяло от страна на водача, недостатъчно внимание от страна на кучето към водача, както и подтиснатост,  се оценяват с наказателни точки.

 

2.   Сядане от движение - 10 точки

а) Команди: ходене наред (Fuss); сядане (Sitz)

в) Изпълнение:  От основно положение водачът със свободно следащо го куче изминава 10-15 крачки. След командата за сядане (Sitz) кучето трябва да седне бързо и в посоката, в която се върви, като водачът не трябва да нарушава скоростта на своя ход. Кучето трябва да остане спокойно седнало, без да променя позицията си и да се оглежда. След 30 крачки водачът спира и се обръща с лице към кучето. По знак на съдията водачът се връща при кучето си, като застава от неговата дясна страна.

с) Оценяване:Изпълнение по различен начин от гореописания начин, бавно сядане, неспокойно седене, както и невнимателност (оглеждане) от страна на кучето се оценяват с наказателни точки. Ако кучето вместо да седне, остане право или легне се наказва с 5 точки.

 

3.  Лягане от движение с отзоваване - 10 точки

а) По една команда за:ходене на ред (Fuss),  лягане (Platz), извикване (Hier), тръгване от основно положение (Fuss)

в) Изпълнение:От основно положение водачът и кучето тръгват в права линия. След 10-15 крачки водачът дава команда за лягане без да променя своето темпо и без да се оглежда. Кучето трябва да легне веднага в посоката на движение. Водачът продължава още около 30 крачки направо, спира и се обръща веднага към своето спокойно лежащо куче. По знак на съдията водачът извиква кучето си със съответната команда или чрез името на кучето. Кучето трябва да дойде въодушевено, бързо и направо при водача, като седне възможно най-близо в права линия пред него. По команда на водача кучето трябва бързо да седне от лявата му страна.

с) Оценяване:Грешки в изпълнението, бавно и неспокойно лягане, бавно идване при водача, неправилна стойка на самия водач (разкрачени крака), грешки при сядане при водача, както и некоректно завършване на упражнението се наказват съответно с отнемане на точки. Ако кучето седне или застане право след командата за лягане, се наказва с 5 точки.

 

4.   Апортиране на предмет (апортна гира) от равен терен - 10 точки

а) По една команда за: донасяне (Bring), пускане (Aus) и основно положение (Fuss).

в) Изпълнение:От основно положение водачът хвърля апортната гира (650гр.) на около 10 крачки. Командата за донасяне се дава едва след като предмета е паднал и лежи неподвижно на земята.

По команда на водача за донасяне кучето трябва да отиде бързо към предмета, да го вземе без забавяне и веднага да го донесе като трябва да седне възможно най-близо и в права линия пред водача. Кучето трябва да държи предмета в уста спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (около 3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близко да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно отиване, грешки при взимане на апортната гира, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на предмета се наказват с отнемане на точки. Близко хвърляне на апортната гира и помощ от водача без да напуска своето място се наказват по същия начин (отнемане на точки). Ако водачът се отмести от първоначалното си положение, упражнението се оценява с “незадоволителен”. Ако кучето не донесе предмета, упражнението се оценява като неизпълнено и не се присъждат точки.

 

5.   Апортиране на предмет с преминаване на препятствие 100см. - 15 точки

а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и основно положение (Fuss)

в) Изпълнение: Кучето и водачът застават в основно положение на разстояние не по-малко от 5 крачки от препятствието. От основно положение водачът хвърля апортната гира (650гр.) от другата страна на високото 100 см. препятствие. Командата за прескоксе дава едва след като предметът лежи неподвижно на земята. По команда на водача прескочи и донеси (командата донеситрябва да се даде по време на прескока), кучето трябва бързо да прескочи препятствието, веднага да вземе предмета, да прескочи отново препятствието и да седне възможно най-близо и в права линия пред водача.

            Разпределение на точките:

отиване  взимане връщане

     5т.           5т.           5т.

Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.

Прескоци и донасяне без грешки - 15т.

Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.

Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.

Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.

Кучето трябва да държи предмета в устата си спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (3 сек.)  по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението се наказват с отнемане на точки.

До 1 точка на прескок се отнема за докосване на препятствието, а при удрянето му до 2т. Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

 

6.   Донасяне на предмет с преминаване на “А”-образно препятствие (180см.) - 15 точки

а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и основно положение (Fuss)

в) Изпълнение: Водачът  и кучето заемат основно положение най-малко на 5 крачки пред наклонената стена . От основно положение водачът хвърля апортировъчния предмет (650 гр) над наклонената стена. Командата за “скок” може да се даде едва когато предметът лежи на земята. Кучето, спокойно и свободно седящо до водача, след команда “скок” и команда “донеси” (командата за донасянена предмета трябва да бъде подадена по време на скока) трябва да премине през стената, бързо и по права линия стигне до апортировъчния предмет, незабавно да го вдигне, да премине обратно и бързо да донесе предмета на водача. Кучето трябва да седне пред водача близо и коректно и спокойно да държи предмета в уста дотогава, докато водачът след пауза от 3 сек. не го вземе от него с команда “дай”. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

            Разпределение на точките:

отиване  взимане връщане

     5т.           5т.           5т.

Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.

Прескоци и донасяне без грешки - 15т.

Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.

Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.

Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението се наказват с отнемане на точки.

Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

 

7.  Изпращане напред с лягане - 10 точки

а) По една команда за: изпращане напред (Voraus), лягане (Platz), и сядане (Sitz).

в) Изпълнение: от основно положение водачът със свободно следващо го куче върви по права линия  в указаната му посока. След 10-15 крачки водачът, едновременно с еднократно вдигане на ръка, дава на кучето команда “напред” и остава на място. Кучето трябва целеустремено и бързо да тича в указаната посока минимум 30 крачки. По знак на съдията водачът дава команда ”легни”, след която кучето трябва незабавно да легне. Водачът може да държи ръката си вдигната до момента, в който кучето легне. По знак на съдията водачът отива  към своето куче и заема позиция в дясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се дава команда “седни”. Кучето  трябва бързо и коректно да заеме основно положение.

с) Оценяване: грешки  по време на упражнението, движение на водача след подадената команда, много бавно тичане напред, силно отклонение в страни, много късо разстояние, бавно или преждевременно лягане, неспокойно поведение по време на лежането и преждевременно ставане от място довеждат до отнемане на точки.

 

8.   Престой с отвличане на вниманието - 10 точки

а) По една команда за:  лягане (Platz) и сядане (Sitz).

в) Изпълнение: в началото на изпълнението на упражненията от раздел “В” на друго куче, водачът  поставя своето куче легнало с команда ”легни” на указаното от съдията място. Кучето ляга от основно положение, като при това  до него не трябва да се оставя повод или други предмети. Водачът, без да се обръща се отдалечава от кучето минимум на 30 крачки и остава в полето на неговото зрение, стоейки с гръб към него. Кучето трябва да остане да лежи спокойно, без каквото и да било въздействие от страна на водача, докато друго куче демонстрира упражненията от 1 до 6. По знак на съдията водачът отива към своето куче и заема позиция вдясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се подава команда “седни”. Кучето трябва бързо и коректно да заеме основно положение.

с)Оценяване: неспокойно поведение на водача, а също така и друга помощ, неспокойно поведение на кучето по време на престоя, преждевременно ставане от място при идване на водача водят до отнемане на точки. Ако кучето остане седнало или право, но без да напуска мястото се дава непълна оценка. Ако кучето се отдалечи от мястото на повече от 3 метра преди завършване на  упражнение 3 на другото куче, упражнението се  оценява с 0 точки. Ако кучето напусне мястото си след завършване на упражнение 3 на другото куче, тогава се дава непълна оценка. Ако кучето се движи срещу водача, когато той идва да го вземе, се отнемат до  3 точки.

 

 

Дисциплина С - "ЗАЩИТА"

 

Упражнение:

                         1. Търсене на фигуранта                                               5т.

                         2. Охрана и облайване                                                10т.

                         3. Предотвратяване на опит за

                             бягство на фигуранта                                              20т.

                         4. Защита след нападение от

                             фаза на охраняване                                                35т.

                         5. Нападение на кучето от движение                         30т.

                                                                                                 Общо: 100 точки

 

            Общи условия

            На подходящо място са разположени по дължина 6 укрития - по 3 укрития на всяка страна. Необходимите означения трябва да са добре видими за водача, съдията и фигуранта.

            Фигурантът трябва да е снабден със защитен костюм, защитен ръкав и мека палка. Ръкавът трябва да притежава надебеление за захапване, а калъфът да е изготвен от юта с естествен цвят. Ако за фигуранта е необходимо да следи кучето с поглед, не е нужно той да стои неподвижно. Не е позволено обаче да извършва заплашителни движения. Фигурантът трябва да покрива тялото си с ръкава.      Начинът на отнемане на палката на фигуранта от водача се избира от водача.

            При изпити може да се работи с един фигурант. При над 6 кучета в изпитна степен обаче са нужни двама фигуранти. В рамките на една изпитна степен всички водачи трябва да работят с един и същ/едни и същи фигуранти.

            Кучета, които не могат да бъдат контролирани от водача си, които не пускат или пускат само чрез голяма помощ от страна на водача, които захапват други части на тялото освен определения за тази цел ръкав, трябва да бъдат дисквалифицирани. Не се присъжда «TSB»-оценка.

            При кучета, които отказват изпълнението на някое упражнение от защитата или се оставят да бъдат прогонени, дисциплина С трябва да бъде прекъсната. Оценяване не се извършва. Дава се само «TSB»-оценка.

            Команда “Пусни!” във всички упражнения е позволено да се подава само веднъж. Оценяване на пускането (наказателни точки):

            колебливо пускане                                                                    0,5-3,0 н.т.

            първа допълнителна команда с незабавно пускане              3,0 н.т.

            първа допълнителна команда с колебливо пускане              3,5-6,0 н.т.

            втора допълнителна команда с незабавно пускане             6,0 н.т.

            втора допълнителна команда с колебливо пускане             6,5-9,0 н.т.

            кучето не пуска и след втората допълнителна команда               дисквалификация

 

1. Търсене на фигуранта - 5 точки

      a) Команди за: “претърсване” и “идване” (командата за идване може да е свързана и с името на кучето).

       в) Изпълнение:Фигурантът се намира, невидим за кучето, в последното укритие. Водачът взима позиция със свободно следващо го куче между четвъртото и петото укритие, така че да е възможно обикалянето на две укрития. По знак на съдията се дава началото на дисциплина С. След кратка команда за претърсване и насочване с лявата или дясната ръка кучето трябва бързо да се отдели от водача и целеустремено да се насочи към петото укритие и внимателно и точно да го заобиколи. Ако кучето изпълни това, водачът го извиква към себе си с кратка команда за идване и с нова команда за претърсване от движение го отпраща към шестото укритие, в което е фигурантът. Водачът се движи с нормален ход по мислената средна линия, която той не трябва да напуска по време на претърсването. Кучето винаги трябва да се намира пред водача. Когато кучето достигне до укритието с фигуранта, водачът трябва да застане на едно място. Команди и насочване с ръка вече не са позволени.

       c) Оценяване:Ограничения в управляемостта на кучето, в бързото и целеустремено насочване, както и в точното и внимателно заобикаляне на укритието се оценяват подобаващо с отнемане на точки.

 

2. Охрана и облайване - 10 точки

        a)Команди за: “идване” и “заставане в основно положение”.

        b)Изпълнение:Кучето трябва да охранява фигуранта активно и внимателно и да го облайва продължително и старателно. Кучето не трябва да скача по фигуранта и да докосва ръкава. След продължителност на облайването от около 20 секунди по знак на съдията водачът се приближава на 5 крачки пред укритието. По знак на съдията водачът подава команда на кучето си за заставане в основно положение.

        c)Оценяване:Ограничения в продължителността на изискваното облайване, в старателното охраняване на фигуранта, не повлиявано от съдията и приближаващия се водач, се оценяват подобаващо с отнемане на точки. За продължително облайване се дават 5 точки. Ако кучето облайва слабо, се отнемат 2 точки, а ако необлайващото куче охранява внимателно фигуранта, се отнемат 5 точки. При бутане, скачане по фигуранта и др. подобни се отнемат до 2 точки, а при силно бутане или захапване - до 9 точки. Ако кучето изостави фигуранта преди съдията да е подал знак на водача да напусне средната линия, то може още веднъж да бъде отпратено към фигуранта. Ако сега кучето остане при фигуранта, дисциплината С може да продължи, но “Охрана и облайване” се оценяват като незадоволителни. Ако кучето не отиде до фигуранта или го изостави отново, дисциплина С бива прекъсната. Ако кучето се обърне и тръгне към приближаващия се водач или ако кучето тръгне към водача преди командата за заставане в основно положение, упражнението се оценява като незадоволително.

 

3. Предотвратяване на опит за бягство на фигуранта - 20 точки

        a)Команди за: “ходене на ред”, “лягане” и “пускане”

        b)Изпълнение:По знак на съдията водачът принуждава фигуранта да излезе от укритието. Фигурантът с нормален ход се отправя към обозначената за опита за бягство изходна позиция. По знак на съдията водача със свободно следващо го куче се отправя към обозначената за опита за бягство позиция за лягане. Разстоянието между фигурант и куче трябва да е 5 крачки. Водачът подава на кучето команда за лягане и се отправя към укритието. Той има зрителен контакт към кучето си, фигуранта и съдията. По знак на съдията фигурантът предприема опит за бягство. Кучето трябва без да се колебае самостоятелно да осуети опита за бягство чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бърза, енергична реакция със силно захапване и ефикасно предотвратяване на бягството, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване плътно до фигуранта. Ако кучето остане легнало или не осуети опита за бягство чрез захапване и здраво държане в рамките на 20 крачки, дисциплина С се прекъсва.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето изостави фигуранта или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина Сбива прекъсната.

 

4. Защита след нападение от фаза на охраняване - 35 точки

        a)Команди за: “пускане” и “заставане в основно положение”

        b)Изпълнение:След фаза на охраняване, продължаваща около 5 секунди, фигурантът предприема по знак на съдията нападение срещу кучето. Без въздействие от страна на водача кучето трябва да се защити чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Ако кучето захапе, му се нанасят два удара. Допускат се единствено удари по раменете и областта на холката. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката не се взима от фигуранта.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бързо и силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

5. Нападение на кучето от движение - 30 точки

        a)Команди за: “сядане”, “нападане”, “пускане”, “заставане в основно положение” и ходене на ред”.

        b)Изпълнение:Водачът се насочва със свободно следващо го куче към маркирано място в средната линия на нивото на първото укритие. Кучето може да бъде хванато за нашийника, но не е позволено да бъде допълнително стимулирано от водача. По знак на съдията от някое укритие излиза снабдения с мека палка фигурант и се насочва в нормален ход към средната линия. На нивото на средната линия от нормален ход фигурантът директно преминава в тичане и напада фронтално кучето и водача чрез прогонващи викове и застрашителни движения. Когато фигурантът се приближи до кучето и водача на 30-40 крачки, по знак на съдията водачът освобождава кучето си и му подава команда за “нападане”. Кучето трябва да отблъсне нападението без да се колебае чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Водачът не трябва да напуска указаното му място. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката се взима от фигуранта.

       Следва успореден конвой на фигуранта до съдията с продължителност от около 20 крачки. Позволена е команда за “заставане в основно положение”. Кучето трябва да се движи от дясната страна на фигуранта, така че да се намира между фигуранта и водача. По време на конвоя кучето трябва внимателно да наблюдава фигуранта. Не е позволено обаче кучето да се бута във фигуранта, да скача по него или да захапва ръкава. Групата спира пред съдията, водачът предава палката на съдията и обявява дисциплина С за приключена. Преди обявяването на резултатите и по знак на съдията кучето се поставя на повод.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: енергична защита със силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IPO - II

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИЗПИТЕН ПРАВИЛНИК (IPO-2)

 

Дисциплини: “А”- следа               - 100т.

                        “В” - послушание           - 100т.

                        “С” - защита                   - 100т.

                                       Общо:               - 300т.

 

Дисциплина А - “СЛЕДА”

Чужда следа, не по-къса от 400 крачки, 3 прави отсечки, 2 прави ъгъла (90°), 2 предмета, и поставена не по-малко от 30 мин. преди старта. Време за изпълнение - 15 мин.

Преминаване по трасето             - 80 точки.

Предмети - (10+10)            -  20 точки.

Общо                                     - 100 точки.

След оглед на предоставения терен, съдията и отговорникът по трасирането определят място за полагане на следата за всеки участник, като различните трасета не трябва да се пресичат или да са много близко едно до друго. Съдията определя къде се поставят предметите, както и посоката на ъглите (ляв или десен).

Началото на следата трябва да е добре обозначено със знак, който е поставен на земята вляво от нея.

Преди трасирането всеки участник показва предметите на съдията, като същите не трябва да са били във водача поне от 30 мин.

След кратък престой на началната точка водачът преминава по трасето, обозначено от съдията, с нормални крачки, без да провлачва краката и без да прекъсва своя ход. По същият начин се трасират и ъглите. Първият предмет се поставя след минимум 100 крачки на І-та или ІІ-та отсечка. Вторият предмет се полага на края на следата. Предметите се полагат от движение (не е разрешено спиране за поставяне на предметите). След поставянето на втория предмет водачът продължава още няколко крачки по права линия преди да напусне терена.

Предметите трябва да са от различен материал, като например: кожа, текстил, дърво и т.н. Същите трябва да са с дължина не повече от 10 см., ширина 2-3 см., дебелина 0,5-1см. и не трябва да се отличават по цвят от околната среда. Всички предмети трябва да бъдат номерирани, като номерът на стартовия знак и номерата на предметите трябва да съвпадат. Кучето не трябва да вижда трасирането на следата.

При преминаване на трасето съдията и придружаващият го не трябва да разговарят, за да не пречат и разсейват водача и кучето.

а) команда “Търси” (Suchen):

Командата е разрешена при започване и след обозначаването на първия предмет;

в) изпълнение:

Водачът подготвя кучето си за следа. Проследяването може да бъде с повод с дължина 10м. или без повод. Поводът може да е отгоре, отстрани или отдолу м/у предните и задните крака на кучето. Може да се използва нагръдник за следа или обикновен тренировъчен нашийник, но не “душач”.

След повикване от съдията водачът се представя със своето куче (кучето е в основно положение) и обявява дали кучето взима предметите или ги обозначава. По знак на съдията кучето се отвежда бавно и спокойно към началото на трасето и започва преминаването по него. Преди, в началото и през цялото време на преминаване по трасето се избягва всякакво принуждаване на кучето. При започване на следата кучето трябва интензивно, спокойно и с нос опрян почти до земята (дълбок нос) да поеме миризмата. Проследяването на трасето трябва да продължи по същия начин - с нос, близко до земята, интензивно и равномерно темпо. Когато кучето започне да се движи, водачът остава неподвижен, докато се изпъне 10-метровият повод.

При проследяване без повод се спазва същото разстояние от 10м. м/у кучето и водача. При претърсване с повод не е задължително поводът да е изпънат, той може и да е леко отпуснат.

Кучето трябва да проследи и премине ъглите сигурно, след което да продължи напред със същото темпо. Веднага  щом кучето е намерило първия предмет, трябва да го вземе или ясно да го обозначи без каквато и да е помощ от водача.

При взимане на предмета кучето може да остане право, да седне или да го занесе на водача. Грешно е кучето да върви напред или да легне с предмета в уста.

При обозначаване на предмета кучето може да легне, да седне или да е право (разрешено е всеки предмет да се обозначи по различен начин). След като кучето е намерило предмета, водачът пуска повода, отива към кучето и показва намерения предмет, като го вдига високо във въздуха. Проследяването продължава от мястото, където е намерен първият предмет. След завършване на трасето намерените предмети се представят на съдията.

с) Оценяване:

Бързината, с която се проследява трасето, не е критерий за оценяване, ако кучето търси интензивно, равномерно и сигурно, както и когато кучето показва положително следово поведение (сигурно претърсване, без да излиза от трасето).

Грешки: Системно излизане от трасето, “висок нос” (носът не е близо до земята), замърсяване на трасето, обикаляне на ъглите, непрекъснати подканяния, помощ чрез повода, както и вербална такава от страна на водача. Неправилно взимане или обозначаване на предмета.

Ако водачът напусне трасето на разстояние повече от един следови повод (10м.), претърсването се прекратява. Ако кучето напусне трасето и водачът се опита да го задържи, съдията дава нареждане водачът да следва кучето. Не се ли изпълни нареждането на съдията, претърсването се прекратява от изпитващия.

Ако до 15мин. след началото не е достигнат краят на трасето, претърсването се прекратява по нареждане на съдията. Извършената работа до прекратяването се оценява.

Показването на предметите чрез двата възможни начина - взимане и обозначение - се счита за грешка. Оценяват се само предметите, които са показани по начина, посочен от водача преди започване на претърсването. За необозначени или невзети предмети не се дават точки. Разделянето на точките за претърсване на трасето, както и за ъглите трябва да се оценява в зависимост от дължината и трудността. Оценяването на всеки ъгъл поотделно се извършва чрез оценки и точки. Ако кучето не търси (дълго време стои на едно място без да души), може да се прекрати претърсването, дори и то да се намира на трасето.

 

 

Дисциплина В - “ПОСЛУШАНИЕ”

 

Упражнение:

                        1. Ходене наред без повод                                                           10т.

                        2. Сядане от движение                                                  10т.

                        3. Лягане от движение с повикване                           10т. 

                        4. Стоене от движение                                                  10т.

                        5. Донасяне на предмет от равен терен                  10т.

                        6. Донасяне на предмет през 1м. препятствие     15т.

                        7. Донасяне на предмет през “А”-обр. преп.                       15т.

                        8. Изпращане напред с лягане                                      10т.

                        9. Престой                                                                         10т.

                                                                                  Общо: 100 точки

 

Общи положения

Съдията дава знак на водача да започне упражнението. Всичко останало, обръщания, спиране, смяна на темпото и т.н. се изпълняват без указания от страна на съдията.

Разрешените команди са описани във всяко упражнение поотделно. Те са нормално изговорени, къси и състоящи се от една дума. Могат да бъдат на всякакъв език; за едно и също упражнение трябва да се дават еднакви команди.

Когато кучето не изпълни едно цяло или част от упражнението след три подадени команди от водача, то тогава същото се преустановява и не се оценява. При повикване на кучето за идване при водача вместо команда е разрешено извикване чрез името на кучето. Команда плюс името на кучето се смята за двойна команда.

“Основно положение” е когато кучето седи съвсем близко и успоредно от лявата страна на водача, така че рамото на кучето да е до коляното на водача. Всяко индивидуално упражнение започва и завършва с “основно положение”.

Заемането на “основно положение” в началото на едно упражнение е разрешено само един път. Къса похвала е разрешена само след завършване на индивидуалното упражнение и то само в “основно положение”. След това водачът има право да даде нова команда за “основно положение”.

Времето между похвалата и наново заетото “основно положение” трябва да е ясно изразено (около 3сек. изчакване).

От “основно положение” започва началото на упражнението, като преди да се подаде първата команда за изпълнение на всеки отделен елемент, водачът трябва да извърви минимум 10 крачки, но не повече от 15 крачки. Между отделните елементи: сядане на кучето пред водача и завършек с “основно положение”, както и при връщане на водача до седящото, стоящото или лежащо куче, следващата команда се дава след кратко изчакване (около 3 сек.).

Ходенето наред без повод трябва да се покаже и между изпълнението на отделните индивидуални упражнения. Отпускане или игра не са разрешени.

Всички “обръщания” трябва да се извършват наляво. Кучето може да мине пред или зад водача. В рамките на един изпит изпълнението трябва да е еднакво (пред или зад водача).

При сядане пред водача кучето може да заеме “основно положение” минавайки пред или зад водача.

Перпендикулярното на земята препятствие трябва да е с висоина 100см. и ширина 150см.

“А”- образното препятствие се състои от две части, които са свързани. Всяка една от тях е 150см. широка и 191см. висока. Поставеното препятствие, измерено перпендикулярно от земята, трябва да е високо 180см. Препятствието трябва да е покрито с материал, който не позволява подхлъзване. На всяка една от плоскостите в горната половина трябва да има три лайсни за изкачване (24/48мм.).

Всички участващи кучета трябва да прескочат еднакви препятствия.

При донасянето на предмет (апорт) са разрешени само така наречените “апортни гири”, тежащи 1000гр. за равен терен и 650гр. за препятствията. “Апортната гира”, която е предоставена от организатора на мероприятието, е задължителна за всички участници.

Преди всяко едно от упражненията за апортиране е забранено подаването на “апортната гира” в устата на кучето.

Ако водачът забрави някое от отделните упражнения, съдията го подканя да покаже същото без да му отнема точки за това.

 

1.   Ходене наред без повод - 10 точки

а) Команда за ходене наред (Fuss). Командата е разрешена само при тръгване и при смяна на темпото.

в) Изпълнение: Водачът със свободно следващо го куче се отправя към съдията, поставя кучето в седнало положение и се представя. От основно положение след команда за ходене наред кучето трябва да следва водача с внимание, желание и по права линия, така че неговото рамо да е опряно в лявото коляно на водача, като при спиране трябва да седне бързо и в права линия само. От началото на упражнението водачът тръгва в права линия, без да спира и с нормален ход около 50 крачки, след което следва “обръщане” и още 10-15 крачки. Без спиране водачът трябва да премине в бързо и след това бавно темпо, като за всяко едно се изминават не по-малко от 10 крачки. При смяната от бързо в бавно темпо не трябва да има прекъсване с нормален ход. Скоростта на всеки един ход трябва ясно да се отличава от останалите.

В нормален ход водачът трябва да покаже минимум един ляв, един десен завой и едно обръщане (кръгом). Докато водачът следва първата права отсечка, се дават два изстрела (калибър 6мм.) с промеждутък от 5 сек. и не по-малко от 15 крачки разстояние от кучето. След изпълнението на тази част от упражнението по знак на съдията водачът и кучето се отправят към движеща се група хора, състояща се от не по-малко от 4 човека. Водачът трябва да обиколи един човек отляво, един отдясно и да спре в групата най-малко веднъж, като съдията има право да поиска повторение на гореспоменатото упражнение. Водачът излиза от групата и заема основно положение.

с) Оценяване:Избързване, изоставане, отдалечаване от водача; бавно и несигурно сядане, допълнителни команди, помощ с тяло от страна на водача, недостатъчно внимание от страна на кучето към водача, както и подтиснатост,  се оценяват с наказателни точки.

 

2.   Сядане от движение - 10 точки

а) Команди: ходене наред (Fuss); сядане (Sitz)

в) Изпълнение:  От основно положение водачът със свободно следащо го куче изминава 10-15 крачки. След командата за сядане (Sitz) кучето трябва да седне бързо и в посоката, в която се върви, като водачът не трябва да нарушава скоростта на своя ход. Кучето трябва да остане спокойно седнало, без да променя позицията си и да се оглежда. След 30 крачки водачът спира и се обръща с лице към кучето. По знак на съдията водачът се връща при кучето си, като застава от неговата дясна страна.

с) Оценяване:  Изпълнение по различен от гореописания начин, бавно сядане, неспокойно седене, както и невнимателност (оглеждане) от страна на кучето, се оценяват с наказателни точки. Ако кучето вместо да седне, остане право или легне, се отнемат 5 точки.

 

3.  Лягане от движение с отзоваване - 10 точки

а) По една команда за:ходене на ред (Fuss),  лягане (Platz), извикване (Hier), заставане в основно положение (Fuss)

в) Изпълнение:От основно положение водачът и кучето тръгват в права линия. След 10-15 крачки водачът дава команда за лягане без да променя своето темпо и без да се оглежда. Кучето трябва да легне веднага в посоката на движение. Водачът продължава още около 30 крачки направо, спира и се обръща веднага към своето спокойно лежащо куче. По знак на съдията водачът извиква кучето си със съответната команда или чрез името на кучето. Кучето трябва да дойде въодушевено, бързо и направо при водача, като седне възможно най-близо в права линия пред него. По команда на водача кучето трябва бързо да седне от лявата му страна.

с) Оценяване:Грешки в изпълнението, бавно и неспокойно лягане, бавно идване при водача, неправилна стойка на самия водач (разкрачени крака), грешки при сядане при водача, както и некоректно завършване на упражнението, се наказват съответно с отнемане на точки. Ако кучето седне или застане право след командата за лягане, се отнемат 5 точки.

 

4.   Стоене от движение - 10 точки

а) Команди: ходене наред (Fuss); заставане на място (Stehe); сядане (Sitz)

в) Изпълнение:  От основно положение водачът със свободно следащо го куче изминава 10-15 крачки. След командата за заставане (Stehe) кучето трябва да застане бързо на едно място и в посоката, в която се върви, като водачът не трябва да нарушава скоростта на своя ход. Кучето трябва да остане спокойно право, без да променя позицията си и да се оглежда. След 30 крачки водачът спира и се обръща с лице към кучето. По знак на съдията водачът се връща при кучето си, като застава от неговата дясна страна. След около 3сек. кучето по знак на съдията трябва да седне бързо и коректно след подадена команда за сядане.

с) Оценяване:  Изпълнение по различен от гореописания начин, пристъпване след командата, неспокойно стоене, неспокойно поведение при връщането на водача, бавно сядане в края на упражнението, се оценяват с наказателни точки. Ако кучето лежи или седи след командата за заставане(Stehe), се отнемат 5 точки.

 

5.   Апортиране на предмет (апортна гира) от равен терен - 10 точки

а) По една команда за: донасяне (Bring), пускане (Aus) и заставане в основно положение (Fuss).

в) Изпълнение:От основно положение водачът хвърля апортната гира (1000гр.) на около 10 крачки. Командата за донасяне се дава едва след като предметът е паднал и лежи неподвижно на земята.

По команда на водача за донасяне кучето трябва да отиде бързо към предмета, да го вземе без забавяне и веднага да го донесе, като трябва да седне възможно най-близо и в права линия пред водача. Кучето трябва да държи предмета в уста спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (около 3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близко да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно отиване, грешки при взимане на апортната гира, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на предмета, се наказват с отнемане на точки. Близко хвърляне на апортната гира и помощ от водача без да напуска своето място се наказват по същия начин (отнемане на точки). Ако водачът се отмести от първоначалното си положение, упражнението се оценява с “незадоволителен”. Ако кучето не донесе предмета, упражнението се оценява като неизпълнено и не се присъждат точки.

 

6.   Апортиране на предмет с преминаване на препятствие 100см. - 15 точки

а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и заставане в основно положение (Fuss)

в) Изпълнение: Кучето и водачът застават в основно положение на разстояние не по-малко от 5 крачки от препятствието. От основно положение водачът хвърля апортната гира (650гр.) от другата страна на високото 100 см. препятствие. Командата за прескоксе дава едва след като предметът лежи неподвижно на земята. По команда на водача прескочи и донеси (командата донеситрябва да се даде по време на прескока), кучето трябва бързо да прескочи препятствието, веднага да вземе предмета, да прескочи отново препятствието и да седне възможно най-близо и в права линия пред водача.

            Разпределение на точките:

отиване  взимане връщане

     5т.           5т.           5т.

Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.

Прескоци и донасяне без грешки - 15т.

Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.

Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.

Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.

Кучето трябва да държи предмета в устата си спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението, се наказват с отнемане на точки.

До 1 точка на прескок се отнема за докосване на препятствието, а при удрянето му до 2т. Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

 

7.   Донасяне на предмет с преминаване на “А”-образно препятствие (180см.) - 15 точки

а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и заставане в основно положение (Fuss)

в) Изпълнение: Водачът  и кучето заемат основно положение най-малко на 5 крачки пред наклонената стена . От основно положение водачът хвърля апортировъчния предмет (650 гр) над наклонената стена. Командата за “скок” може да се даде едва когато предметът лежи на земята. Кучето, спокойно и свободно седящо до водача, след команда “скок” и команда “донеси” (командата за донасянена предмета трябва да бъде подадена по време на скока) трябва да премине през стената, бързо и по права линия стигне до апортировъчния предмет, незабавно да го вдигне, да премине обратно и бързо да донесе предмета на водача. Кучето трябва да седне пред водача близо и коректно и спокойно да държи предмета в уста дотогава, докато водачът след пауза от 3 сек. не го вземе от него с команда “дай”. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

            Разпределение на точките:

отиване  взимане връщане

     5т.           5т.           5т.

Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.

Прескоци и донасяне без грешки - 15т.

Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.

Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.

Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.

Кучето трябва да държи предмета в устата си спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението, се наказват с отнемане на точки.

Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

 

8. Изпращане напред с лягане - 10 точки

а) По една команда за: изпращане напред (Voraus), лягане (Platz), и сядане (Sitz).

в) Изпълнение: от основно положение водачът със свободно следващо го куче върви по права линия  в указаната му посока. След 10-15 крачки водачът, едновременно с еднократно вдигане на ръка, дава на кучето команда “напред” и остава на място. Кучето трябва целеустремено и бързо да тича в указаната посока минимум 30 крачки. По знак на съдията водачът дава команда ”легни”, след която кучето трябва незабавно да легне. Водачът може да държи ръката си вдигната до момента, в който кучето легне. По знак на съдията водачът отива  към своето куче и заема позиция в дясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се дава команда “седни”. Кучето  трябва бързо и коректно да заеме основно положение.

с) Оценяване: грешки  по време на упражнението, движение на водача след подадената команда, много бавно тичане напред, силно отклонение в страни, много късо разстояние, бавно или преждевременно лягане, неспокойно поведение по време на лежането и преждевременно ставане от място довеждат до отнемане на точки.

 

9.   Престой с отвличане на вниманието - 10 точки

а) По една команда за:  лягане (Platz) и сядане (Sitz).

в) Изпълнение: в началото на изпълнението на упражненията от раздел “В” на друго куче, водачът  поставя своето куче легнало с команда ”легни” на указаното от съдията място. Кучето ляга от основно положение, като при това до него не трябва да се оставя повод или други предмети. Водачът, без да се обръща, се отдалечава от кучето минимум на 30 крачки и остава в полето на неговото зрение, стоейки с гръб към него. Кучето трябва да остане да лежи спокойно, без каквото и да било въздействие от страна на водача, докато друго куче демонстрира упражненията от 1 до 7. По знак на съдията водачът отива към своето куче и заема позиция вдясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се подава команда “седни”. Кучето трябва бързо и коректно да заеме основно положение.

с) Оценяване: неспокойно поведение на водача, а също така и друга помощ, неспокойно поведение на кучето по време на престоя, преждевременно ставане от място при идване на водача, водят до отнемане на точки. Ако кучето остане седнало или право, но без да напуска мястото, се дава непълна оценка. Ако кучето се отдалечи от мястото на повече от 3 метра преди завършване на  упражнение 4 на другото куче, упражнението се оценява с 0 точки. Ако кучето напусне мястото си след завършване на упражнение 4 на другото куче, тогава се дава непълна оценка. Ако кучето се движи срещу водача, когато той идва да го вземе, се отнемат до 3 точки.

 

 

Дисциплина С - "ЗАЩИТА"

 

Упражнение:

                         1. Търсене на фигуранта                                                                      5т.

                         2. Охрана и облайване                                                               10т.

                         3. Предотвратяване на опит за

                             бягство на фигуранта                                                                      10т.

                         4. Защита след нападение от

                             фаза на охраняване                                                               20т.

                         5. Конвой                                                                                       5т.

                         6. Нападание на кучето от конвоя                                        30т.

                         7. Нападение на кучето от движение                                              20т.

                                                                                                          Общо: 100 точки

 

            Общи условия

            На подходящо място са разположени по дължина 6 укрития - по 3 укрития на всяка страна. Необходимите означения трябва да са добре видими за водача, съдията и фигуранта.

            Фигурантът трябва да е снабден със защитен костюм, защитен ръкав и мека палка. Ръкавът трябва да притежава надебеление за захапване, а калъфът да е изготвен от юта с естествен цвят. Ако за фигуранта е необходимо да следи кучето с поглед, не е нужно той да стои неподвижно. Не е позволено обаче да извършва заплашителни движения. Фигурантът трябва да покрива тялото си с ръкава.      Начинът на отнемане на палката на фигуранта от водача се избира от водача.

            При изпити може да се работи с един фигурант. При над 6 кучета в изпитна степен обаче са нужни двама фигуранти. В рамките на една изпитна степен всички водачи трябва да работят с един и същ/едни и същи фигуранти.

            Кучета, които не могат да бъдат контролирани от водача си, които не пускат или пускат само чрез голяма помощ от страна на водача, които захапват други части на тялото освен определения за тази цел ръкав, трябва да бъдат дисквалифицирани. Не се присъжда «TSB»-оценка.

            При кучета, които отказват изпълнението на някое упражнение от защитата или се оставят да бъдат прогонени, дисциплина С трябва да бъде прекъсната. Оценяване не се извършва. Дава се само «TSB»-оценка.

            Команда “Пусни!” във всички упражнения е позволено да се подава само веднъж. Оценяване на пускането (наказателни точки):

            колебливо пускане                                                                    0,5-3,0 н.т.

            първа допълнителна команда с незабавно пускане              3,0 н.т.

            първа допълнителна команда с колебливо пускане              3,5-6,0 н.т.

            втора допълнителна команда с незабавно пускане             6,0 н.т.

            втора допълнителна команда с колебливо пускане             6,5-9,0 н.т.

            кучето не пуска и след втората допълнителна команда               дисквалификация

 

1. Търсене на фигуранта - 5 точки

      a) Команди за: “претърсване” и “идване” (командата за идване може да е свързана и с името на кучето).

       в) Изпълнение:Фигурантът се намира, невидим за кучето, в последното укритие. Водачът взима позиция със свободно следващо го куче между второто и третото укритие, така че да е възможно обикалянето на четири укрития. По знак на съдията се дава началото на дисциплина С. След кратка команда за претърсване и насочване с лявата или дясната ръка кучето трябва бързо да се отдели от водача и целеустремено да се насочи към посоченото укритие и внимателно и точно да го заобиколи. Ако кучето изпълни това, водачът го извиква към себе си с кратка команда за идване и с нова команда за претърсване от движение го отпраща към следващото укритие. Водачът се движи с нормален ход по мислената средна линия, която той не трябва да напуска по време на претърсването. Кучето винаги трябва да се намира пред водача. Когато кучето достигне до укритието с фигуранта, водачът трябва да застане на едно място. Команди и насочване с ръка вече не са позволени.

        c) Оценяване: Ограничения в управляемостта на кучето, в бързото и целеустремено насочване, както и в точното и внимателно заобикаляне на укритието, се оценяват подобаващо с отнемане на точки.

 

2. Охрана и облайване - 10 точки

        a)Команди за: “идване” и “заставане в основно положение”.

        b)Изпълнение:Кучето трябва да охранява фигуранта активно и внимателно и да го облайва продължително и старателно. Кучето не трябва да скача по фигуранта и да докосва ръкава. След продължителност на облайването от около 20 секунди по знак на съдията водачът се приближава на 5 крачки пред укритието. По знак на съдията водачът подава команда на кучето си за заставане в основно положение.

        c)Оценяване:Ограничения в продължителността на изискваното облайване, в старателното охраняване на фигуранта, не повлиявано от съдията и приближаващия се водач, се оценяват подобаващо с отнемане на точки. За продължително облайване се дават 5 точки. Ако кучето облайва слабо, се отнемат 2 точки, а ако необлайващото куче охранява внимателно фигуранта, се отнемат 5 точки. При бутане, скачане по фигуранта и др. подобни се отнемат до 2 точки, а при силно бутане или захапване - до 9 точки. Ако кучето изостави фигуранта преди съдията да е подал знак на водача да напусне средната линия, то може още веднъж да бъде отпратено към фигуранта. Ако сега кучето остане при фигуранта, дисциплината С може да продължи, но “Охрана и облайване” се оценяват като незадоволителни. Ако кучето не отиде до фигуранта или го изостави отново, дисциплина С бива прекъсната. Ако кучето се обърне и тръгне към приближаващия се водач или ако кучето тръгне към водача преди командата за заставане в основно положение, упражнението се оценява като незадоволително.

 

3. Предотвратяване на опит за бягство на фигуранта - 10 точки

        a)Команди за: “ходене на ред”, “лягане” и “пускане”

        b)Изпълнение:По знак на съдията водачът принуждава фигуранта да излезе от укритието. Фигурантът с нормален ход се отправя към обозначената за опита за бягство изходна позиция. По знак на съдията водача със свободно следващо го куче се отправя към обозначената за опита за бягство позиция за лягане. Разстоянието между фигуранта и кучето трябва да е 5 крачки. Водачът подава на кучето команда за лягане и се отправя към укритието. Той има зрителен контакт към кучето си, фигуранта и съдията. По знак на съдията фигурантът предприема опит за бягство. Кучето трябва без да се колебае самостоятелно да осуети опита за бягство чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

        Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бърза, енергична реакция със силно захапване и ефикасно предотвратяване на бягството, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване плътно до фигуранта. Ако кучето остане легнало или не осуети опита за бягство чрез захапване и здраво държане в рамките на 20 крачки, дисциплина С се прекъсва.

        Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето изостави фигуранта или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

4. Защита след нападение от фаза на охраняване - 20 точки

        a)Команди за: “пускане” и “заставане в основно положение”

        b)Изпълнение:След фаза на охраняване, продължаваща около 5 секунди, фигурантът предприема по знак на съдията нападение срещу кучето. Без въздействие от страна на водача кучето трябва да се защити чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Ако кучето захапе, му се нанасят два удара. Допускат се единствено удари по раменете и областта на холката. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

        Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката не се взима от фигуранта.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бързо и силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

        Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

5. Конвой - 5 точки

        a)Команди за: “ходене на ред”.

        в)Изпълнение:След упражнение 4 следва конвой на фигуранта с продължителност от около 30 крачки. Протичането на конвоя се определя от съдията. Водачът принуждава фигуранта да върви напред и тръгва със свободно следващо го на ред и внимателно наблюдаващо фигуранта куче на дистанция от 5 крачки зад фигуранта. Дистанцията от 5 крачки трябва да се спазва по време на целия конвой.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: внимателно наблюдение на фигуранта, прецизно ходене на ред, спазване на дистанцията от 5 крачки.

 

6. Нападание на кучето от конвоя - 30 точки

        a)Команди за: “пускане” и “ходене на ред”.

        в)Изпълнение:От конвоя по знак на съдията следва нападение срещу кучето. Без въздействие от страна на водача кучето трябва да се защити чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Когато кучето захапе, водачът трябва веднага да застане на едно място. По знак на съдията фигурантът прекратява нападението, след което кучето незабавно трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

        Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката се взима от фигуранта.

        Следва успореден конвой на фигуранта до съдията с продължителност от около 20 крачки. Позволена е една команда за "ходене на ред". Кучето трябва да върви отдясно на фигуранта, така че да се намира между водача и фигуранта. По време на конвоя кучето трябва внимателно да наблюдава фигуранта. Не е позволено обаче кучето да се бута във фигуранта, да скача по него или да захапва ръкава. Групата спира пред съдията, водачът предава палката на съдията и обявява първата част на дисциплина С за приключена.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бързо и силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

        Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

7. Нападение на кучето от движение - 20 точки

        a)Команди за: “сядане”, “нападане”, “пускане”, “заставане в основно положение” и ходене на ред”.

        b)Изпълнение:Водачът се насочва със свободно следващо го куче към маркираното място в средната линия на нивото на първото укритие. Кучето може да бъде хванато за нашийника, но не е позволено да бъде допълнително стимулирано от водача. По знак на съдията от някое укритие излиза снабдения с мека палка фигурант и се насочва тичайки към средната линия. На нивото на средната линия фигурантът без да намалява темпото си се обръща към водача и напада фронтално кучето и водача чрез прогонващи викове и застрашителни движения. Когато фигурантът се приближи до кучето и водача на 40-50 крачки, по знак на съдията водачът освобождава кучето си и му подава команда за “нападане”. Кучето трябва да отблъсне нападението без да се колебае чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Водачът не трябва да напуска указаното му място. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

        Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката се взима от фигуранта.

        Следва успореден конвой на фигуранта до съдията с продължителност от около 20 крачки. Позволена е една команда за "ходене на ред". Кучето трябва да върви отдясно на фигуранта, така че да се намира между водача и фигуранта. По време на конвоя кучето трябва внимателно да наблюдава фигуранта. Не е позволено обаче кучето да се бута във фигуранта, да скача по него или да захапва ръкава. Групата спира пред съдията, водачът предава палката на съдията и обявява дисциплина С за приключена. Преди обявяването на резултатите и по знак на съдията кучето се поставя на повод.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: енергична защита със силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

        Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IPO - III

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИЗПИТЕН ПРАВИЛНИК (IPO-3)

 

Дисциплини: “А”- следа               - 100т.

                        “В” - послушание           - 100т.

                        “С” - защита                   - 100т.

                                       Общо:               - 300т.

 

Дисциплина А - “СЛЕДА”

Чужда следа, не по-къса от 600 крачки, 5 прави отсечки, 4 прави ъгъла (90°), 3 предмета, и поставена не по-малко от 60 мин. преди старта. Време за изпълнение - 20 мин.

Преминаване по трасето             - 80 точки.

Предмети - (7+7+6)            -  20 точки.

Общо                                     - 100 точки.

След оглед на предоставения терен, съдията и отговорникът по трасирането определят място за полагане на следата за всеки участник, като различните трасета не трябва да се пресичат или да са много близко едно до друго. Съдията определя къде се поставят предметите, както и посоката на ъглите (ляв или десен).

Началото на следата трябва да е добре обозначено със знак, който е поставен на земята вляво от нея.

Преди трасирането всеки участник показва предметите на съдията, като същите не трябва да са били във водача поне от 30 мин. 

След кратък престой на началната точка водачът преминава по трасето, обозначено от съдията, с нормални крачки, без да провлачва краката и без да прекъсва своя ход. По същият начин се трасират и ъглите. Първият предмет се поставя след минимум 100 крачки на І-та или ІІ-та отсечка. Вторият предмет се поставя на II-та илиIII-та отсечка. Третият предмет се полага на края на следата.  Предметите се полагат от движение (не е разрешено спиране за поставяне на предметите). След поставянето на последния предмет водачът продължава още няколко крачки по права линия преди да напусне терена.

Предметите трябва да са от различен материал, като например: кожа, текстил, дърво и т.н. Същите трябва да са с дължина не повече от 10 см., ширина 2-3 см., дебелина 0,5-1см. и не трябва да се отличават по цвят от околната среда. Всички предмети трябва да бъдат номерирани, като номерът на стартовия знак и номерата на предметите трябва да съвпадат. Кучето не трябва да вижда трасирането на следата.

При преминаване на трасето съдията и придружаващият го не трябва да разговарят, за да не пречат и разсейват водача и кучето.

а) команда “Търси” (Suchen):

Командата е разрешена при започване и след обозначаването на първия и втория предмет;

в) изпълнение:

Водачът подготвя кучето си за следа. Проследяването може да бъде с повод с дължина 10м. или без повод. Поводът може да е отгоре, отстрани или отдолу м/у предните и задните крака на кучето. Може да се използва нагръдник за следа или обикновен тренировъчен нашийник, но не “душач”.

След повикване от съдията водачът се представя със своето куче (кучето е в основно положение) и обявява дали кучето взима предметите или ги обозначава. По знак на съдията кучето се отвежда бавно и спокойно към началото на трасето и започва преминаването по него. Преди, в началото и през цялото време на преминаване по трасето се избягва всякакво принуждаване на кучето. При започване на следата кучето трябва интензивно, спокойно и с нос опрян почти до земята (дълбок нос) да поеме миризмата. Проследяването на трасето трябва да продължи по същият начин - с нос, близко до земята, интензивно и равномерно темпо. Когато кучето започне да се движи, водачът остава неподвижен, докато се изпъне 10-метровият повод.

При проследяване без повод се спазва същото разстояние от 10м. м/у кучето и водача. При претърсване с повод не е задължително поводът да е изпънат, той може и да е леко отпуснат.

Кучето трябва да проследи и премине ъглите сигурно, след което да продължи напред със същото темпо. Веднага  щом кучето е намерило предмет, трябва да го вземе или ясно да го обозначи без каквато и да е помощ от водача.

При взимане на предмета кучето може да остане право, да седне или да го занесе на водача. Грешно е кучето да върви напред или да легне с предмета в уста.

При обозначаване на предмета кучето може да легне, да седне или да е право (разрешено е всеки предмет да се обозначи по различен начин). След като кучето е намерило предмета, водачът пуска повода, отива към кучето и показва намерения предмет, като го вдига високо във въздуха. Проследяването продължава от мястото, където е намерен първият предмет. След завършване на трасето намерените предмети се представят на съдията.

с) Оценяване:

Бързината, с която се проследява трасето, не е критерий за оценяване, ако кучето търси интензивно, равномерно и сигурно, както и когато кучето показва положително следово поведение (сигурно претърсване, без да излиза от трасето).

Грешки: Системно излизане от трасето, “висок нос” (носът не е близо до земята), замърсяване на трасето, обикаляне на ъглите, непрекъснати подканяния, помощ чрез повода, както и вербална такава от страна на водача. Неправилно взимане или обозначаване на предмета.

Ако водачът напусне трасето на разстояние повече от един следови повод (10м.), претърсването се прекратява. Ако кучето напусне трасето и водачът се опита да го задържи, съдията дава нареждане водачът да следва кучето. Не се ли изпълни нареждането на съдията, претърсването се прекратява от изпитващия.

Ако до 20мин. след началото не е достигнат краят на трасето, претърсването се прекратява по нареждане на съдията. Извършената работа до прекратяването се оценява.

Показването на предметите чрез двата възможни начина - взимане и обозначение - се счита за грешка. Оценяват се само предметите, които са показани по начина, посочен от водача преди започване на претърсването. За необозначени или невзети предмети не се дават точки. Разделянето на точките за претърсване на трасето, както и за ъглите трябва да се оценява в зависимост от дължината и трудността. Оценяването на всеки ъгъл поотделно се извършва чрез оценки и точки. Ако кучето не търси (дълго време стои на едно място без да души), може да се прекрати претърсването, дори и то да се намира на трасето.

 

 

Дисциплина В - “ПОСЛУШАНИЕ”

 

Упражнение:

                        1. Ходене наред без повод                                                           10т.

                        2. Сядане от движение                                                  10т.

                        3. Лягане от движение с повикване                           10т. 

                        4. Стоене от тичане                                                      10т.

                        5. Донасяне на предмет от равен терен                  10т.

                        6. Донасяне на предмет през 1м. препятствие     15т.

                        7. Донасяне на предмет през “А”-обр. преп.                       15т.

                        8. Изпращане напред с лягане                                      10т.

                        9. Престой                                                                         10т.

                                                                                  Общо: 100 точки

 

Общи положения

Съдията дава знак на водача да започне упражнението. Всичко останало, обръщания, спиране, смяна на темпото и т.н. се изпълняват без указания от страна на съдията.

Разрешените команди са описани във всяко упражнение поотделно. Те са нормално изговорени, къси и състоящи се от една дума. Могат да бъдат на всякакъв език; за едно и също упражнение трябва да се дават еднакви команди.

Когато кучето не изпълни едно цяло или част от упражнението след три подадени команди от водача, то тогава същото се преустановява и не се оценява. При повикване на кучето за идване при водача вместо команда е разрешено извикване чрез името на кучето. Команда плюс името на кучето се смята за двойна команда.

“Основно положение” е когато кучето седи съвсем близко и успоредно от лявата страна на водача, така че рамото на кучето да е до коляното на водача. Всяко индивидуално упражнение започва и завършва с “основно положение”.

Заемането на “основно положение” в началото на едно упражнение е разрешено само един път. Къса похвала е разрешена само след завършване на индивидуалното упражнение и то само в “основно положение”. След това водачът има право да даде нова команда за “основно положение”.

Времето между похвалата и наново заетото “основно положение” трябва да е ясно изразено (около 3сек. изчакване).

От “основно положение” започва началото на упражнението, като преди да се подаде първата команда за изпълнение на всеки отделен елемент, водачът трябва да извърви минимум 10 крачки, но не повече от 15 крачки. Между отделните елементи: сядане на кучето пред водача и завършек с “основно положение”, както и при връщане на водача до седящото, стоящото или лежащо куче, следващата команда се дава след кратко изчакване (около 3 сек.).

Ходенето наред без повод трябва да се покаже и между изпълнението на отделните индивидуални упражнения. Отпускане или игра не са разрешени.

Всички “обръщания” трябва да се извършват наляво. Кучето може да мине пред или зад водача. В рамките на един изпит изпълнението трябва да е еднакво (пред или зад водача).

При сядане пред водача кучето може да заеме “основно положение” минавайки пред или зад водача.

Перпендикулярното на земята препятствие трябва да е с висоина 100см. и ширина 150см.

“А”- образното препятствие се състои от две части, които са свързани. Всяка една от тях е 150см. широка и 191см. висока. Поставеното препятствие, измерено перпендикулярно от земята, трябва да е високо 180см. Препятствието трябва да е покрито с материал, който не позволява подхлъзване. На всяка една от плоскостите в горната половина трябва да има три лайсни за изкачване (24/48мм.).

Всички участващи кучета трябва да прескочат еднакви препятствия.

При донасянето на предмет (апорт) са разрешени само така наречените “апортни гири”, тежащи 2000гр. за равен терен и 650гр. за препятствията. “Апортната гира”, която е предоставена от организатора на мероприятието, е задължителна за всички участници.

Преди всяко едно от упражненията за апортиране е забранено подаването на “апортната гира” в устата на кучето.

Ако водачът забрави някое от отделните упражнения, съдията го подканя да покаже същото без да му отнема точки за това.

 

1.   Ходене наред без повод - 10 точки

а) Команда за ходене наред (Fuss). Командата е разрешена само при тръгване и при смяна на темпото.

в) Изпълнение: Водачът със свободно следващо го куче се отправя към съдията, поставя кучето в седнало положение и се представя. От основно положение след команда за ходене наред кучето трябва да следва водача с внимание, желание и по права линия, така че неговото рамо да е опряно в лявото коляно на водача, като при спиране трябва да седне бързо и в права линия само. От началото на упражнението водачът тръгва в права линия, без да спира и с нормален ход около 50 крачки, след което следва “обръщане” и още 10-15 крачки. Без спиране водачът трябва да премине в бързо и след това бавно темпо, като за всяко едно се изминават не по-малко от 10 крачки. При смяната от бързо в бавно темпо не трябва да има прекъсване с нормален ход. Скоростта на всеки един ход трябва ясно да се отличава от останалите.

В нормален ход водачът трябва да покаже минимум един ляв, един десен завой и едно обръщане (кръгом). Докато водачът следва първата права отсечка, се дават два изстрела (калибър 6мм.) с промеждутък от 5 сек. и не по-малко от 15 крачки разстояние от кучето. След изпълнението на тази част от упражнението по знак на съдията водачът и кучето се отправят към движеща се група хора, състояща се от не по-малко от 4 човека. Водачът трябва да обиколи един човек отляво, един отдясно и да спре в групата най-малко веднъж, като съдията има право да поиска повторение на гореспоменатото упражнение. Водачът излиза от групата и заема основно положение.

с) Оценяване:Избързване, изоставане, отдалечаване от водача; бавно и несигурно сядане, допълнителни команди, помощ с тяло от страна на водача, недостатъчно внимание от страна на кучето към водача, както и подтиснатост,  се оценяват с наказателни точки.

 

2.   Сядане от движение - 10 точки

а) Команди: ходене наред (Fuss); сядане (Sitz)

в) Изпълнение:  От основно положение водачът със свободно следащо го куче изминава 10-15 крачки. След командата за сядане (Sitz) кучето трябва да седне бързо и в посоката, в която се върви, като водачът не трябва да нарушава скоростта на своя ход. Кучето трябва да остане спокойно седнало, без да променя позицията си и да се оглежда. След 30 крачки водачът спира и се обръща с лице към кучето. По знак на съдията водачът се връща при кучето си, като застава от неговата дясна страна.

с) Оценяване:  Изпълнение по различен от гореописания начин, бавно сядане, неспокойно седене, както и невнимателност (оглеждане) от страна на кучето, се оценяват с наказателни точки. Ако кучето вместо да седне, остане право или легне, се отнемат 5 точки.

 

3.  Лягане от движение с отзоваване - 10 точки

а) По една команда за:ходене на ред (Fuss),  лягане (Platz), извикване (Hier), заставане в основно положение (Fuss)

в) Изпълнение:От основно положение водачът и кучето тръгват в права линия. След 10-15 крачки нормален ход следват 10-15 крачки тичане. След това водачът дава команда за лягане без да променя своето темпо и без да се оглежда.  Кучето трябва да легне веднага в посоката на движение. Водачът продължава още около 30 крачки направо, спира и се обръща веднага към своето спокойно лежащо куче. По знак на съдията водачът извиква кучето си със съответната команда или чрез името на кучето. Кучето трябва да дойде въодушевено, бързо и направо при водача, като седне възможно най-близо в права линия пред него. По команда на водача кучето трябва бързо да седне от лявата му страна.

с) Оценяване:Грешки в изпълнението, бавно и неспокойно лягане, бавно идване при водача, неправилна стойка на самия водач (разкрачени крака), грешки при сядане при водача, както и некоректно завършване на упражнението, се наказват съответно с отнемане на точки. Ако кучето седне или застане право след командата за лягане, се отнемат 5 точки.

 

4.   Стоене от тичане - 10 точки

а) По една команда за:ходене на ред (Fuss),  заставане на място (Stehe), извикване (Hier), заставане в основно положение (Fuss)

в) Изпълнение:  От основно положение водачът със свободно следващо го куче изтичва 10-15 крачки. След командата за заставане (Stehe) кучето трябва да застане бързо на едно място и в посоката, в която се върви, като водачът не трябва да нарушава скоростта на своя ход. Кучето трябва да остане спокойно право, без да променя позицията си и да се оглежда. След 30 крачки водачът спира и се обръща с лице към кучето. По знак на съдията водачът извиква кучето си със съответната команда или чрез името на кучето. Кучето трябва да дойде въодушевено, бързо и направо при водача, като седне възможно най-близо в права линия пред него. По команда на водача кучето трябва бързо да седне от лявата му страна.

с) Оценяване:  Изпълнение по различен от гореописания начин, пристъпване след командата, неспокойно стоене, бавно идване при водача, неправилна стойка на самия водач (разкрачени крака), грешки при сядане при водача, както и некоректно завършване на упражнението, се наказват съответно с отнемане на точки. Ако кучето седне или легне след командата за заставане на място, се отнемат 5 точки.

 

5.   Апортиране на предмет (апортна гира) от равен терен - 10 точки

а) По една команда за: донасяне (Bring), пускане (Aus) и заставане в основно положение (Fuss).

в) Изпълнение:От основно положение водачът хвърля апортната гира (2000гр.) на около 10 крачки. Командата за донасяне се дава едва след като предметът е паднал и лежи неподвижно на земята.

По команда на водача за донасяне кучето трябва да отиде бързо към предмета, да го вземе без забавяне и веднага да го донесе, като трябва да седне възможно най-близо и в права линия пред водача. Кучето трябва да държи предмета в уста спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (около 3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близко да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно отиване, грешки при взимане на апортната гира, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на предмета, се наказват с отнемане на точки. Близко хвърляне на апортната гира и помощ от водача без да напуска своето място се наказват по същия начин (отнемане на точки). Ако водачът се отмести от първоначалното си положение, упражнението се оценява с “незадоволителен”. Ако кучето не донесе предмета, упражнението се оценява като неизпълнено и не се присъждат точки.

 

6.   Апортиране на предмет с преминаване на препятствие 100см. - 15 точки

а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и заставане в основно положение (Fuss)

в) Изпълнение: Кучето и водачът застават в основно положение на разстояние не по-малко от 5 крачки от препятствието. От основно положение водачът хвърля апортната гира (650гр.) от другата страна на високото 100 см. препятствие. Командата за прескоксе дава едва след като предметът лежи неподвижно на земята. По команда на водача прескочи и донеси (командата донеситрябва да се даде по време на прескока), кучето трябва бързо да прескочи препятствието, веднага да вземе предмета, да прескочи отново препятствието и да седне възможно най-близо и в права линия пред водача.

            Разпределение на точките:

отиване  взимане връщане

     5т.           5т.           5т.

Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.

Прескоци и донасяне без грешки - 15т.

Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.

Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.

Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.

Кучето трябва да държи предмета в устата си спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението, се наказват с отнемане на точки.

До 1 точка на прескок се отнема за докосване на препятствието, а при удрянето му до 2т. Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

 

7.   Донасяне на предмет с преминаване на “А”-образно препятствие (180см.) - 15точки

а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и заставане в основно положение (Fuss)

в) Изпълнение: Водачът  и кучето заемат основно положение най-малко на 5 крачки пред наклонената стена . От основно положение водачът хвърля апортировъчния предмет (650 гр) над наклонената стена. Командата за “скок” може да се даде едва когато предметът лежи на земята. Кучето, спокойно и свободно седящо до водача, след команда “скок” и команда “донеси” (командата за донасянена предмета трябва да бъде подадена по време на скока) трябва да премине през стената, бързо и по права линия стигне до апортировъчния предмет, незабавно да го вдигне, да премине обратно и бързо да донесе предмета на водача. Кучето трябва да седне пред водача близо и коректно и спокойно да държи предмета в уста дотогава, докато водачът след пауза от 3 сек. не го вземе от него с команда “дай”. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

            Разпределение на точките:

отиване  взимане връщане

     5т.           5т.           5т.

Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.

Прескоци и донасяне без грешки - 15т.

Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.

Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.

Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.

Кучето трябва да държи предмета в устата си спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.

От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

с) Оценяване:Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението, се наказват с отнемане на точки.

Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

 

8. Изпращане напред с лягане - 10 точки

а) По една команда за: изпращане напред (Voraus), лягане (Platz), и сядане (Sitz).

в) Изпълнение: от основно положение водачът със свободно следващо го куче върви по права линия  в указаната му посока. След 10-15 крачки водачът, едновременно с еднократно вдигане на ръка, дава на кучето команда “напред” и остава на място. Кучето трябва целеустремено и бързо да тича в указаната посока минимум 30 крачки. По знак на съдията водачът дава команда ”легни”, след която кучето трябва незабавно да легне. Водачът може да държи ръката си вдигната до момента, в който кучето легне. По знак на съдията водачът отива  към своето куче и заема позиция в дясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се дава команда “седни”. Кучето  трябва бързо и коректно да заеме основно положение.

с) Оценяване: грешки  по време на упражнението, движение на водача след подадената команда, много бавно тичане напред, силно отклонение в страни, много късо разстояние, бавно или преждевременно лягане, неспокойно поведение по време на лежането и преждевременно ставане от място довеждат до отнемане на точки.

 

9.   Престой с отвличане на вниманието - 10 точки

а) По една команда за:  лягане (Platz) и сядане (Sitz).

в) Изпълнение: в началото на изпълнението на упражненията от раздел “В” на друго куче, водачът  поставя своето куче легнало с команда ”легни” на указаното от съдията място. Кучето ляга от основно положение, като при това до него не трябва да се оставя повод или други предмети. Водачът, без да се обръща, се отдалечава от кучето минимум на 30 крачки и застава извън полезрението на кучето. Кучето трябва да остане да лежи спокойно, без каквото и да било въздействие от страна на водача, докато друго куче демонстрира упражненията от 1 до 7. По знак на съдията водачът се връща при своето куче и заема позиция вдясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се подава команда “седни”. Кучето трябва бързо и коректно да заеме основно положение.

с) Оценяване: неспокойно поведение на водача, а също така и друга помощ, неспокойно поведение на кучето по време на престоя, преждевременно ставане от място при идване на водача, водят до отнемане на точки. Ако кучето остане седнало или право, но без да напуска мястото, се дава непълна оценка. Ако кучето се отдалечи от мястото на повече от 3 метра преди завършване на  упражнение 5 на другото куче, упражнението се оценява с 0 точки. Ако кучето напусне мястото си след завършване на упражнение 5 на другото куче, тогава се дава непълна оценка. Ако кучето се движи срещу водача, когато той идва да го вземе, се отнемат до 3 точки.

 

 

Дисциплина С - "ЗАЩИТА"

 

Упражнение:

                         1. Търсене на фигуранта                                                                      10т.

                         2. Охрана и облайване                                                               10т.

                         3. Предотвратяване на опит за

                             бягство на фигуранта                                                                      10т.

                         4. Защита след нападение от

                             фаза на охраняване                                                               20т.

                         5. Конвой                                                                                       5т.

                         6. Нападание на кучето от конвоя                                        15т.

                         7. Нападение на кучето от движение                                              10т.

                         8. Защита след нападение от

                             фаза на охраняване                                                               20т.

                                                                                                          Общо: 100 точки

 

Общи условия

            На подходящо място са разположени по дължина 6 укрития - по 3 укрития на всяка страна. Необходимите означения трябва да са добре видими за водача, съдията и фигуранта.

            Фигурантът трябва да е снабден със защитен костюм, защитен ръкав и мека палка. Ръкавът трябва да притежава надебеление за захапване, а калъфът да е изготвен от юта с естествен цвят. Ако за фигуранта е необходимо да следи кучето с поглед, не е нужно той да стои неподвижно. Не е позволено обаче да извършва заплашителни движения. Фигурантът трябва да покрива тялото си с ръкава.      Начинът на отнемане на палката на фигуранта от водача се избира от водача.

            При изпити може да се работи с един фигурант. При над 6 кучета в изпитна степен обаче са нужни двама фигуранти. В рамките на една изпитна степен всички водачи трябва да работят с един и същ/едни и същи фигуранти.

            Кучета, които не могат да бъдат контролирани от водача си, които не пускат или пускат само чрез голяма помощ от страна на водача, които захапват други части на тялото освен определения за тази цел ръкав, трябва да бъдат дисквалифицирани. Не се присъжда «TSB»-оценка.

            При кучета, които отказват изпълнението на някое упражнение от защитата или се оставят да бъдат прогонени, дисциплина С трябва да бъде прекъсната. Оценяване не се извършва. Дава се само «TSB»-оценка.

            Команда “Пусни!” във всички упражнения е позволено да се подава само веднъж. Оценяване на пускането (наказателни точки):

            колебливо пускане                                                                    0,5-3,0 н.т.

            първа допълнителна команда с незабавно пускане              3,0 н.т.

            първа допълнителна команда с колебливо пускане              3,5-6,0 н.т.

            втора допълнителна команда с незабавно пускане             6,0 н.т.

            втора допълнителна команда с колебливо пускане             6,5-9,0 н.т.

            кучето не пуска и след втората допълнителна команда               дисквалификация

 

1. Търсене на фигуранта - 10 точки

        a)Команди за: “претърсване” и “идване” (командата за идване може да е свързана и с името на кучето).

        в)Изпълнение:Фигурантът се намира, невидим за кучето, в последното укритие. Водачът взима позиция със свободно следващо го куче пред първото укритие, така че да е възможно обикалянето на шест укрития. По знак на съдията се дава началото на дисциплина С. След кратка команда за претърсване и насочване с лявата или дясната ръка кучето трябва бързо да се отдели от водача и целеустремено да се насочи към посоченото укритие и внимателно и точно да го заобиколи. Ако кучето изпълни това, водачът го извиква към себе си с кратка команда за идване и с нова команда за претърсване от движение го отпраща към следващото укритие. Водачът се движи с нормален ход по мислената средна линия, която той не трябва да напуска по време на претърсването. Кучето винаги трябва да се намира пред водача. Когато кучето достигне до укритието с фигуранта, водачът трябва да застане на едно място. Команди и насочване с ръка вече не са позволени.

        c)Оценяване:Ограничения в управляемостта на кучето, в бързото и целеустремено насочване, както и в точното и внимателно заобикаляне на укритието, се оценяват подобаващо с отнемане на точки.

 

2. Охрана и облайване - 10 точки

        a)Команди за: “идване” и “заставане в основно положение”.

        b)Изпълнение:Кучето трябва да охранява фигуранта активно и внимателно и да го облайва продължително и старателно. Кучето не трябва да скача по фигуранта и да докосва ръкава. След продължителност на облайването от около 20 секунди по знак на съдията водачът се приближава на 5 крачки пред укритието. По знак на съдията водачът подава команда на кучето си за заставане в основно положение.

        c)Оценяване:Ограничения в продължителността на изискваното облайване, в старателното охраняване на фигуранта, не повлиявано от съдията и приближаващия се водач, се оценяват подобаващо с отнемане на точки. За продължително облайване се дават 5 точки. Ако кучето облайва слабо, се отнемат 2 точки, а ако необлайващото куче охранява внимателно фигуранта, се отнемат 5 точки. При бутане, скачане по фигуранта и др. подобни се отнемат до 2 точки, а при силно бутане или захапване - до 9 точки. Ако кучето изостави фигуранта преди съдията да е подал знак на водача да напусне средната линия, то може още веднъж да бъде отпратено към фигуранта. Ако сега кучето остане при фигуранта, дисциплината С може да продължи, но “Охрана и облайване” се оценяват като незадоволителни. Ако кучето не отиде до фигуранта или го изостави отново, дисциплина С бива прекъсната. Ако кучето се обърне и тръгне към приближаващия се водач или ако кучето тръгне към водача преди командата за заставане в основно положение, упражнението се оценява като незадоволително.

 

3. Предотвратяване на опит за бягство на фигуранта - 10 точки

        a)Команди за: “ходене на ред”, “лягане” и “пускане”

        b)Изпълнение:По знак на съдията водачът принуждава фигуранта да излезе от укритието. Фигурантът с нормален ход се отправя към обозначената за опита за бягство изходна позиция. По знак на съдията водача със свободно следващо го куче се отправя към обозначената за опита за бягство позиция за лягане. Разстоянието между фигуранта и кучето трябва да е 5 крачки. Водачът подава на кучето команда за лягане и се отправя към укритието. Той има зрителен контакт към кучето си, фигуранта и съдията. По знак на съдията фигурантът предприема опит за бягство. Кучето трябва без да се колебае самостоятелно да осуети опита за бягство чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бърза, енергична реакция със силно захапване и ефикасно предотвратяване на бягството, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване плътно до фигуранта. Ако кучето остане легнало или не осуети опита за бягство чрез захапване и здраво държане в рамките на 20 крачки, дисциплина С се прекъсва.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето изостави фигуранта или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

4. Защита след нападение от фаза на охраняване - 20 точки

        a)Команди за: “пускане” и “заставане в основно положение”

        b)Изпълнение:След фаза на охраняване, продължаваща около 5 секунди, фигурантът предприема по знак на съдията нападение срещу кучето. Без въздействие от страна на водача кучето трябва да се защити чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Ако кучето захапе, му се нанасят два удара. Допускат се единствено удари по раменете и областта на холката. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката не се взима от фигуранта.

         c) Оценяване: Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бързо и силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

5. Конвой - 5 точки

        a)Команди за: “ходене на ред”.

        в)Изпълнение:След упражнение 4 следва конвой на фигуранта с продължителност от около 30 крачки. Протичането на конвоя се определя от съдията. Водачът принуждава фигуранта да върви напред и тръгва със свободно следващо го на ред и внимателно наблюдаващо фигуранта куче на дистанция от 5 крачки зад фигуранта. Дистанцията от 5 крачки трябва да се спазва по време на целия конвой.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: внимателно наблюдение на фигуранта, прецизно ходене на ред, спазване на дистанцията от 5 крачки.

 

6. Нападание на кучето от конвоя - 15 точки

        a)Команди за: “пускане” и “ходене на ред”.

        в)Изпълнение:От конвоя по знак на съдията следва нападение срещу кучето. Без въздействие от страна на водача кучето трябва да се защити чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Когато кучето захапе, водачът трябва веднага да застане на едно място. По знак на съдията фигурантът прекратява нападението, след което кучето незабавно трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката се взима от фигуранта.

       Следва успореден конвой на фигуранта до съдията с продължителност от около 20 крачки. Позволена е една команда за "ходене на ред". Кучето трябва да върви отдясно на фигуранта, така че да се намира между водача и фигуранта. По време на конвоя кучето трябва внимателно да наблюдава фигуранта. Не е позволено обаче кучето да се бута във фигуранта, да скача по него или да захапва ръкава. Групата спира пред съдията, водачът предава палката на съдията и обявява първата част на дисциплина С за приключена.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бързо и силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

7. Нападение на кучето от движение - 10 точки

        a)Команди за: “сядане”, “нападане”, “пускане”.

        b)Изпълнение:Водачът се насочва със свободно следващо го куче към маркираното място в средната линия на нивото на първото укритие. Кучето може да бъде хванато за нашийника, но не е позволено да бъде допълнително стимулирано от водача. По знак на съдията от някое укритие излиза снабдения с мека палка фигурант и се насочва тичайки към средната линия. На нивото на средната линия фигурантът без да намалява темпото си се обръща към водача и напада фронтално кучето и водача чрез прогонващи викове и застрашителни движения. Когато фигурантът се приближи до кучето и водача на 60 крачки, по знак на съдията водачът освобождава кучето си и му подава команда за “нападане”. Кучето трябва да отблъсне нападението без да се колебае чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Водачът не трябва да напуска указаното му място. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно.

        c)Оценяване:Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: енергична защита със силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето изостави фигуранта или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

 

8. Защита след нападение от фаза на охраняване - 20 точки

        a)Команди за: “пускане”, “заставане в основно положение” и “ходене на ред”.

        b)Изпълнение:След фаза на охраняване, продължаваща около 5 секунди, фигурантът предприема по знак на съдията нападение срещу кучето. Без въздействие от страна на водача кучето трябва да се защити чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Ако кучето захапе, му се нанасят два удара. Допускат се единствено удари по раменете и областта на холката. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

       Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката се взима от фигуранта.

       Следва успореден конвой на фигуранта до съдията с продължителност от около 20 крачки. Позволена е една команда за "ходене на ред". Кучето трябва да върви отдясно на фигуранта, така че да се намира между водача и фигуранта. По време на конвоя кучето трябва внимателно да наблюдава фигуранта. Не е позволено обаче кучето да се бута във фигуранта, да скача по него или да захапва ръкава. Групата спира пред съдията, водачът предава палката на съдията и обявява дисциплина С за приключена. Преди обявяването на резултатите и по знак на съдията кучето се поставя на повод.

         c) Оценяване: Ограничения във важните оценителни критерии се оценяват подобаващо с отнемане на точки: бързо и силно захапване, пълна и спокойна захапка до пускането, внимателно охраняване след пускането плътно до фигуранта.

       Ако във фазата на охраняване кучето е леко невнимателно, упражнението се оценява с една оценка по-малко. Ако кучето охранява фигуранта много невнимателно, упражнението се оценява с две оценки по-малко. Ако кучето не охранява фигуранта, но все пак остане до него, упражнението се оценява с три оценки по-малко. Ако кучето тръгне към приближаващия се водач, упражнението се оценява като “незадоволително”. Ако кучето изостави фигуранта преждевременно или ако водачът подаде допълнителна команда за оставане на кучето при фигуранта, дисциплина С бива прекъсната.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИЗПИТЕН ПРАВИЛНИК (IPO) - Общи положения

Валидност на правилника

Този правилник е изработен от комисията по работните кучета към FCI  и приет от FCI на 27/28 май 2002 във Вайсбад (Швейцария). Този правилник влиза във сила от 1. януари 2003 и замества всички досегашни правилници.

Правилникът е изработен от комисията на немски език. В случаи на колебание, особено при превеждане на други езици, немският език е решаващ.

Правилникът важи за всички членове на FCI. Всички изпитни мероприятия подлежат на оценяване чрез този правилник.

 

Общо

Изпитните мероприятия и състезания имат две основни задачи. Чрез полагането на изпит от една страна отделните кучета се доказват като годни за използване с дадена цел, а от друга страна изпитите допринасят в развъждането за задържане или засилване от поколение на поколение на здравето и способността за високи постижения на кучетата. Полагането на изпит важи и като доказателство за развъдната годност на животното.

На местните организации (МО) се препоръчва да поощряват международния работен правилник (IPO). Най-вече международните състезания трябва да се съобразяват с IPO.  По отношение на провеждането и поведението на участниците всички изпитни мероприятия и състезания подлежат на спортните принципи. Наредбите на правилника свързват всички участници, които трябва да се съобразяват с еднакви изисквания. Спортните мероприятия имат обществен характер, мястото и началото на мероприятието се обявяват открито на членовете.

Спортните мероприятия и състезанията трябва да отговарят на пълните изпитни степени или на отделни пълни части от дадените степени. Покрита в рамките на едно мероприятие изпитна степен във всеки случай служи като отличие за обучение. Отличията за обучение трябва да се признават от всички държави-членове на FCI.

 

Изпитен сезон

Изпитните мероприятия на степените IPO 1 до 3 могат да се провеждат през цялата година, стига метеорологичните условия да го позволяват и сигурността и здравето на човека и животното да не са застрашени. В някои случаи провеждането на изпитното мероприятие може да бъде отказано. Решението за това взима ръководителя на състезанието. Изпитният сезон може да бъде ограничен и от МО в техния район.

 

Организация на изпита/Ръководител на изпита

За организаторската част на изпитното мероприятие е отговорен ръководителя на изпита. Той урежда и контролира всички изисквания за подготовката и провеждането на едно изпитно мероприятие. Той трябва да осигури нормалното протичане на мероприятието и трябва да е на разположение на действащия съдия по време на цялото мероприятие.

Ръководителят на изпита не може да представя куче или да поема други функции. Негови задължения са:

·    Предоставяне на изисквания терен за следа за всички степени на изпита

·    Предоставяне на изискваните уреди (препятствия, гири, палатки и др.) и подходяща екипировка за фигуранта

·    Уговорка със собствениците на терена за следа и с упълномощените за провеждане на лов

·    Предоставяне на необходимите за съдията оценителни листа и дипломи за всички изпитни степени

·    Предоставяне на вещ помощен персонал като фигурант за защитата, пускащи следата хора, група от хора за послушанието и др.

·    Предоставяне на бонификационни книжки, родословия, здравни паспорти и, ако е необходимо, застраховка отговорност

Ръководителят на изпита е задължен най-малко 3 дни преди изпитното мероприятие да извести съдията за мястото на провеждане, началния час, описанието на пътя (маршрута), вид на изпитите и броя на участващите кучета. Ако това бъде пропуснато, съдията има право да се оттегли от задължението си.

 

Съдия на изпита

За изпитните мероприятия могат да бъдат поканени или определени от МО съдии, които са допуснати до IPO-изпити. За световните първенства съдиите се определят от комисията по работните кучета към FCI. Броят на поканените съдии се определя от организатора, но един съдия може да оценява максимално до 30 отделни части на ден. Всяко едно IPO FH, IPO 1, IPO 2, IPO 3 отговаря на 3 части.

За организираните от МО мащабни мероприятия могат да бъдат определени и по-особени правила.

Съдията не може да оценява кучета, които са негова собственост; кучета, чиито собственици живеят заедно със съдията; кучета, които биват представяни от хора, които живеят заедно със съдията. При мероприятия, при които съдията е избран от МО или от комисията по работните кучета към FCI, това правило отпада.

Чрез своето поведение съдията не трябва нито да пречи на работата на кучето, нито да я повлиява по някакъв начин. Съдията е отговорен за спазването на условията от правилника. При неспазване на условията от правилника той има право да прекъсне изпита. В такива случаи съдията трябва да предаде на МО доклад.

Съдийското решение е окончателно и неоспоримо. Всяка критика към оценяването може да предизвика изгонване от изпита и евентуални дисциплинарни мерки. При обосновани случаи, които се отнасят не до решения, а до нарушения от страна на съдията, е възможно оплакване в рамките на 8 дни. Оплакването се подава в писмена форма, с подпис на тъжителя и най-малко на един свидетел и чрез ръководителя на изпита достига до МО. Приемането на оплакването не може да доведе до корекция на оценката от съдията. Решението от оплакването се взима от компетентна комисия на МО. МО може да препрати оплакването на комисията по работните кучета към FCI, която взима решение като последна инстанция.

 

Участници в изпита

С подаване на молба за участие участникът в изпита се задължава да плати стартовата такса. Ако по някакви причини на участника му се наложи да отсъства от мероприятието, той незабавно трябва да съобщи това на ръководителя на изпита. Участникът в изпита е длъжен да спазва определените за мястото на провеждане на изпита ветеринарни и свързани със защита на животните изисквания. Участникът в изпита трябва да се подчинява на указанията на съдията и ръководителя на изпита. Участникът трябва да представи кучето си по спортно безупречен начин и независимо от резултатите в отделните части трябва да представи кучето си във всички части на дадената изпитна степен. Краят на изпита се дава с оповестяването на изпитните резултати и раздаването на бонификационните книжки.

Съдията има право да изключи от участие в изпита контузено куче или куче, ограничено в своите спортни възможности, дори при несъгласие на водача на кучето. Ако водача не изведе от участие кучето си, последва нанасяне на “оценка незадоволителен поради напускане” в бонификационната книжка. Ако водачът оттегли кучето си поради видимо нараняване или ако е налице ветеринарно-медицинско удостоверение, последва нанасяне на “напускане поради болест” в бонификационната книжка. Съдията има право да нареди дисквалификация на участника при некоректно държание на водача на кучето, при представяне на кучето с мотивиращи предмети (играчки, лакомства), при нарушения на правилника, на правилата за защита на животните и на добрите обноски. При преждевременно напускане на изпита същото се отбелязва с обосноваване в бонификационната книжка. При дисквалификация всички получени до момента точки се отнемат.

По време на изпита водачът трябва да носи със себе си повод. Освен това кучето трябва да има постоянно на врата си обикновен, еднореден, свободно поставен метален нашийник. Други допълнителни нашийници като например кожени или противопаразитни нашийници не са позволени. Поводът може да е скрит от погледа на кучето или да е поставен на водача от лявото рамо към десния крак.

Слуховите сигнали трябва да представляват нормално изговорени, кратки, състоящи се от една дума команди. Те могат да са на всякакъв език и трябва за едно и също действие да са еднакви.

Ако в дадена изпитна степен има много участници, стартовата последователност се определя чрез жребий.

 

Условия за участие

В деня на изпита кучето трябва да е навършило желаната за дадената степен възраст. Изключения и компромиси не трябва да се правят.

IPO 1              18 месеца

IPO 2              19 месеца

IPO 3              20 месеца

IPO FH           20 месеца

При изпитни мероприятия могат да участват всички кучета без оглед на големина, порода или произход.

Всеки водач може да участва само в едно изпитно мероприятие на ден. Един водач в рамките на едно мероприятие може да представи най-много две кучета. Едно куче може да бъде изведено само на един изпит на ден. МО имат право да определят минималното число участници в дадено мероприятие.

Всяка изпитна степен може да бъде повтаряна произволен брой пъти. Изпитните степени трябва да бъдат полагани подред (степен 1-2-3). Кучето може да се представи в следваща по-висока степен едва след като е покрило предишната по-ниска степен. Под внимание трябва да се взима възрастта на животното. Кучето трябва винаги да се представя в най-високата покрита степен освен в случаите, когато изпитът не е свързан с класиране или квалификация.

Разгонени кучки се допускат до всички изпитни мероприятия, но трябва да се държат отделно от останалите участници. В дисциплина А се изпитват по план, а в останалите дисциплини - като последни, накрая на състезанието. Бременни и кърмещи кучки не се допускат. Болни и заразни животни се изключват от участие във всички изпитни мероприятия.

 

Проба за непринуденост

В началото на всеки изпит, преди първата дисциплина, съдията трябва да приложи на всяко куче проба за непринуденост (тест за характер). Съставна част от пробата за непринуденост е проверката на самоличността на кучето (напр. проверяване на татуировъчен номер, чип и т.н.). Кучета, които не издържат пробата за непринуденост, не могат да участват в изпита и биват дисквалифицирани. Собствениците на кучета с чипове трябва да се погрижат за наличието на четящо устройство за чиповете.

Освен това съдията наблюдава непринудеността (характера) на кучето по време на целия изпит. Съдията е длъжен да дисквалифицира кучето, ако забележи недостатъци в характера. В бонификационната книжка дисквалификацията се отбелязва с обозначаване на недостатъците в характера. Кучета, дисквалифицирани поради недостатъци в характера, трябва да бъдат докладвани писмено на действащата комисия в МО.

Провеждане на пробата за непринуденост:

1.   Пробата за непринуденост трябва да се проведе при обичайни влияния на околната среда на неутрално за кучето място.

2.   Всички участващи кучета трябва да се представят по отделно на съдията.

3.   Кучето се представя на обикновен повод. Поводът се държи отпуснато.

4.   Съдията не извършва каквото и да било дразнене върху кучето. Пипане на кучето от страна на съдията не е позволено.

Преценка:

         а) Позитивно поведение на кучето: при проверката кучето се държи неутрално,   самоуверено, сигурно, наблюдателно, темпераментно, непринудено.

            б) Все още допустими гранични случаи: кучето се държи леко колебливо, леко раздразнено, донякъде несигурно. Тези кучета могат да бъдат допуснати, но точно те трябва да се наблюдават най-внимателно по време на изпита.

            в) Негативно поведение на кучето, т.е. недостатъци в характера: кучето се държи например боязливо, несигурно, страхливо, плахо при изстрели, неводимо, хапливо, агресивно (дисквалификация).

 

Оценяване

Оценяването на показаните резултати се осъществява посредством оценки (квалификация) и точки. Оценката (квалификацията) и принадлежащите към нея точки трябва да отговарят на изпълнението на упражнението.

 

точкова таблица:

максимално

отличен

много добър

добър

задоволителен

незадоволителен

5.0

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0-0

10.0

10.0

9.5-9.0

8.5-8.0

7.5-7.0

6.5-0

15.0

15.0-14.5

14.0-13.5

13.0-12.0

11.5-10.5

10.0-0

20.0

20.0-19.5

19.0-18.0

17.5-16.0

15.5-14.0

13.5-0

30.0

30.0-29.0

28.5-27.0

26.5-24.0

23.5-21.0

20.5-0

35.0

35.0-33.0

32.5-31.5

30.5-28.0

27.5-24.5

24.0-0

70.0

70.0-66.5

66.0-63.0

62.5-56.0

55.5-49.0

48.5-0

80.0

80.0-76.0

75.5-72.0

71.5-64.0

63.5-56.0

55.5-0

100.0

100.0-96.0

95.5-90.0

89.5-80.0

79.5-70.0

69.5-0

 

процентно оценяване:

Оценка:

Дадени:

Отнети:

отличен

= минимум 96%

или до минус 4%

много добър

= 95 до 90%

или минус 5 до 10%

добър

= 89 до 80%

или минус 11 до 20%

задоволителен

= 79 до 70%

или минус 21 до 30%

незадоволителен

= под 70%

или минус 31 до 100%

 

При общото оценяване на една дисциплина трябва да се дават само цели точки. Отделните упражнения обаче могат да бъдат оценявани и с части от точките. Ако при крайния резултат от една дисциплина не се получи кръгло число, то се закръгля нагоре или надолу в зависимост от впечатленията на съдията.

При общ краен брой точки, решаващ е по-високият брой точки в дисциплина С. Ако и тези точки са равни, решаващ е по-високият брой точки в дисциплина В. Резултати, при които има равен брой точки във всички дисциплини, се класират на едно и също място.

 

Дисквалификация

Ако кучето избяга от водача или от изпитната площадка и не се върне след трикратно извикване, то бива дисквалифицирано.

При дисквалификация всички получени до момента точки се отнемат. В бонификационната книжка не се нанасят нито оценки (квалификации), нито точки.

 

Издържане на изпита

Един изпит се счита за издържан, ако във всяка дисциплина кучето е получило най-малко 70% от възможните точки.

максимално

отличен

много добър

добър

задоволителен

незадоволителен

100т.

100-96

95-90

89-90

79-70

69-0

300т.

300-286

285-270

269-240

239-210

209-0

 

Изпитни титли

Титлата “Интернационален работен шампион” CACIT се присъжда от FCI по молба на водача към МО. За тази цел са необходими спечелени две CACIT или R.CACIT. Те трябва да са получени с разлика помежду си най-малко една година и един ден, в две различни държави и от двама различни съдии. Присъждането на CACIT и R.CACIT се извършва при състезания, които са получили това право от FCI. На CACIT-мероприятие трябва да бъдат поканени всички МО. Освен това трябва да са поканени най-малко двама съдии, от които поне един да е от друга МО. Присъждането става по усмотрение на съдията. Присъждането на CACIT е обвързано с най-високата изпитна степен и оценка “много добър” или “отличен”. CACIT и R.CACIT могат да бъдат присъдени само на двете най-високо класирали се кучета. Тези кучета трябва да присъстват в списъка на FCI като работни кучета и от екстериорна изложба да са получили минимална оценка “много добър”.

Титлата “Национален работен шампион” се определя от МО.

 

Бонификационна книжка

Бонификационна книжка е задължителна за всяко участващо куче. Издаването на бонификационна книжка се извършва по образец на действащата организация. На дадено куче трябва да се осигури издаването само на една бонификационна книжка. Отговорността за това се поема от издаващата документа организация. Резултатите от изпитите се нанасят от съдията, а също така се контролират и подписват от ръководителя на изпита.

 

Отговорност

Собственика на кучето е отговорен за всички щети (на хора и предмети), които кучето е причинило. Затова той като собственик на куче трябва да е осигурен срещу последиците. При евентуални инциденти по време на цялото спортно мероприятие той носи отговорност за себе си и за кучето си. Дадените от съдията и организаторите указания се приемат доброволно от собственика и биват изпълнявани на свой риск.

 

Ваксинации

Удостоверяването на редовните ваксинации (здравна книжка) се изисква от съдията или ръководителя на изпита преди началото на изпита.

 

Контролиране на изпитите

МО могат да провеждат контролиране на изпитите. Упълномощено от МО вещо лице контролира коректното провеждане на изпита.

 

 

Предназначение на фигуранта

A) Предпоставки за присъствие на фигурант в дисциплина С:

1.   Указанията и упътванията в изпитния правилник относно дейността на фигуранта трябва да се спазват.

2.   В деня на изпита фигурантът в дисциплина С е асистент на съдията.

3.   От съображения за сигурност фигурантът трябва както на тренировки, така и на състезания и изпити да носи защитно облекло (защитни панталони, защитно яке, защитен ръкав и евентуално ръкавици).

4.   Обувките на фигуранта трябва да са подходящи за климатичните условия и типа земна повърхност, устойчиви и не пързалящи се.

5.   Преди началото на дисциплина С фигурантът се въвежда от съдията. Той трябва стриктно да изпълнява задълженията си според упътванията на съдията.

6.   Фигурантът трябва да действа по указания на водача при разоръжаване/претърсване, доколкото това се очаква според правилника. Фигурантът трябва да даде възможност на водача да постави на кучето в основно положение преди началото на конвоите.

7.   При клубни изпити може да се работи с един фигурант. При над 6 кучета в изпитна степен обаче са нужни двама фигуранти. При големи надрегионални мероприятия като състезания, изпити за квалификации, първенства и др. подобни обезателно трябва да са налице двама фигуранти. Фигурант, живеещ заедно с даден водач на куче, може да бъде назначаван във всички мероприятия.

 

B) Принципи в поведението на фигуранта по време на изпити:

1.   Общо

В рамките на един изпит съдията трябва да прецени степента на обучение и качеството на представените кучета (заложба на инстинкти, способност за натоварване, самоувереност и водимост). Той може да оценява обективно това, което по време на изпита е уловил визуално и слухово.

От тази гледна точка, но и с цел запазване спортния характер на изпита (т.е. възможно най-еднакви условия за всички участници), от работата на фигуранта се изисква да предложи на съдията една освободена от всякакви съмнения картина.

Следователно протичането на дисциплина С не трябва да се оставя на произвола на фигуранта. Той преди всичко трябва да спазва редица правила.

По време на изпити в отделните елементи на упражненията съдията има за задача да проверява най-важните оценителни критерии. Това напр. са способността за натоварване, самоувереността, заложбата на инстинкти, водимостта. Освен това трябва да се оцени и качеството на захапката на отделните кучета. За тази цел когато се оценява захапката на кучето, то трябва да получи от фигуранта възможност да покаже една добра захапка. Ако пък се оценява способността за натоварване, е необходимо фигурантът да окаже натоварване върху кучето. Основна цел поради това е едно възможно системно, последователно поведение на фигуранта, което да задоволи изискванията за оценяване.

 

2.  «Охрана и облайване» (Изпитни степени 1-3)

Фигурантът стои в укритие (палатка) - невидим за водача и кучето - с леко свит ръкав, неподвижно и без “заплашително” положение на тялото. Ръкавът служи като защита за тялото. По време на «охрана и облайване» кучето трябва да бъде наблюдавано от фигуранта, допълнителни дразнения, както и каквито и да било помощни действия не се допускат. Палката се държи от фигуранта отстрани, отпусната надолу. Бутане и посягане на кучето към ръкава не трябва да са последвани от защитни движения на фигуранта.

 

3.  «Предотвратяване на опит за бягство на фигуранта» (Изпитни степени 1-3)

След упражнението «охрана и облайване» фигурантът след подканване от страна на водача излиза с нормален ход от укритието и застава на указаното от съдията място (маркирана позиция за бягство). Позицията на фигуранта трябва да даде възможност на водача да отведе кучето на също така указано място на дистанция от 5 крачки странично от съдията от страната на ръкава. За водача посоката на бягство трябва да е известна.

По указание на съдията фигурантът предприема бързо и рязко бягство в праволинейна посока без да тича прекалено и неконтролируемо. Ръкавът не трябва да се движи допълнително, кучето трябва да намери оптималната възможност за захапване. На фигуранта не е позволено по време на бягството да се обръща към кучето, обаче може да проследи кучето с поглед. Не се допуска отдръпване на ръкава настрана. Когато кучето захапе, фигурантът продължава да бяга в права посока, като държи ръкава плътно до тялото си.

Дължината на дистанцията, измината за бягството, се определя от съдията. По знак на съдията фигурантът трябва да преустанови опита за бягство. Ако опита за бягство се проведе с подобаваща динамика на фигуранта, съдията получава оптимална възможност за оценяване. Всякакви помощни действия от страна на фигуранта, като напр. прекалено поднасяне на ръкава преди захапване, предизвикващи вниманието звуци или потупване с палката по защитния панталон преди или по време на бягството, неподвижно държан след захапването ръкав, намаляване на скоростта на бягството, самоволно провеждане на бягството от страна на фигуранта и др. подобни, не се допускат.

Отношение и ориентиране на фигуранта - в точка 8 (важи за всички упражнения).

 

4.  «Защита след нападение от фаза на охраняване» (Изпитни степени 1-3)

След фазата на охраняване по знак на съдията фигурантът предприема нападение срещу кучето. Тук палката се удря със застрашителни движения отгоре на ръкава без да се удря кучето. В същия момент кучето, без допълнително движение на ръкава, бива фронтално нападнато чрез тичане напред и със съответна съпротива. Ръкавът се държи плътно до тялото на фигуранта. Ако кучето захапе, от движение то се измества чрез фигуранта странично на него и така започва фазата на натоварване в праволинейна посока. Фигурантът трябва да действа с еднакъв натиск и в една и съща посока с всички кучета (посока към водача не се позволява). Във връзка с това съдията трябва да се позиционира така, че да му е възможно да оценява поведението при нападение, поведението по време на фазата на натоварване, захапката, пускането и фазата на охраняване на всички кучета. Ударите с палката се осъществяват върху раменете и в областта на холката. При всички кучета ударите с палката трябва да бъдат с еднакъв интензитет. Първият удар се произвежда след 4-5 крачки, а вторият след още 4-5 крачки във фазата на натоварване. След втория удар се показва натиск без удари.

Съдията определя продължителността на фазата на натоварване. По знак на съдията фигурантът прекратява натоварването. Ако нападението се проведе с подобаваща динамика на фигуранта, съдията получава оптимална възможност за оценяване. Всякакви помощни действия от страна на фигуранта, като напр. прекалено поднасяне на ръкава преди захапване, предизвикващи вниманието звуци или потупване с палката по защитния панталон преди нападението, неподвижно държан след захапването ръкав във фазата на натоварване, различна интензивност по време на фазата на натоварване и при ударите с палката, самоволно провеждане на нападението от страна на фигуранта и др. подобни, не се допускат.

Отношение и ориентиране на фигуранта - в точка 8 (важи за всички упражнения).

 

5.  «Конвой в гръб» (Изпитни степени 2+3)

По знак на водача фигурантът в нормален ход провежда конвой с дължина от около 30 крачки. Протичането на конвоя се определя от съдията. По време на конвоя на фигуранта не е позволено да извършва резки движения. Ръкавът и палката трябва да се държат така, че да не представляват допълнително дразнение за кучето. Особено палката трябва да се държи скрита. Фигурантът трябва да се движи с еднаква скорост при всички кучета.

 

6.  «Изненадваща атака към кучето в конвоя» (Изпитни степени 2+3)

Изненадваща атака към кучето в конвоя се извършава от движение по знак на съдията. Атаката се осъществява от фигуранта чрез динамично обръщане наляво или надясно и изразително тичане напред в посока към кучето. С палката се извършват заплашителни движения върху ръкава. Ръкавът се държи фронтално на посоката на тичане. Допълнителни движения на ръкава трябва да се избягват. Ако кучето захапе, от движение то се измества чрез фигуранта странично на него и така започва фазата на натоварване в праволинейна посока. Фигурантът трябва да действа с еднакъв натиск и в една и съща посока с всички кучета (посока към водача не се позволява). Съдията трябва да се позиционира така, че да му е възможно да оценява поведението при нападение, поведението по време на фазата на натоварване, захапката, пускането и фазата на охраняване на всички кучета.

Съдията определя продължителността на фазата на натоварване. По знак на съдията фигурантът прекратява натоварването. Ако нападението се проведе с подобаваща динамика на фигуранта, съдията получава оптимална възможност за оценяване. Всякакви помощни действия от страна на фигуранта, като напр. прекалено странично отклонение на фигуранта преди захапването, прекалено поднасяне на ръкава преди захапване, предизвикващи вниманието звуци или потупване с палката по защитния панталон в началото на атаката, неподвижно държан след захапването ръкав във фазата на натоварване, различна интензивност по време на фазата на натоварване, самоволно провеждане на атаката от страна на фигуранта и др. подобни, не се допускат.

Отношение и ориентиране на фигуранта - в точка 8 (важи за всички упражнения).

 

7.  «Нападение на кучето от движение» (Изпитни степени 1-3)

По знак на съдията фигурантът напуска определеното му укритие и пресича в нормален ход (изпитна степен 1) или съответно с тичане (изпитни степени 2+3) терена за провеждане на защитата до средната линия и:

·    достигайки средната линия от нормален ход директно преминава в тичане и напада фронтално кучето и водача чрез прогонващи викове и застрашителни движения с палката (изпитна степен 1).

·    без да прекъсва тичането напада фронтално кучето и водача чрез прогонващи викове и застрашителни движения с палката (изпитни степени 2+3).

Кучето трябва да бъде поето с еластично държане на ръкава, без фигурантът да застава на едно място. При поемането на кучето трябва да се проведе - доколкото е необходимо -  обръщане на тялото, за да се улови подвижността на кучето. Кучето в никакъв случай не трябва да бъде въртяно. Ако кучето захапе, от движение то се измества чрез фигуранта странично на него и така започва фазата на натоварване в праволинейна посока. Тук на всяка цена трябва да се избягва претъркулване на кучето. Фигурантът трябва да действа с еднакъв натиск и в една и съща посока с всички кучета (посока към водача не се позволява). Съдията трябва да се позиционира така, че да му е възможно да оценява поведението при нападение, поведението по време на фазата на натоварване, захапката, пускането и фазата на охраняване на всички кучета.

Съдията определя продължителността на фазата на натоварване. По знак на съдията фигурантът прекратява натоварването. Ако нападението се проведе с подобаваща динамика на фигуранта, съдията получава оптимална възможност за оценяване. Всякакви помощни действия от страна на фигуранта, като напр. намаляване скоростта на нападението, поемане на кучето със заставане на едно място, прекалено странично отклонение на фигуранта преди захапването, заобикаляне на кучето, поднасяне на ръкава преди захапване, неподвижно държан след захапването ръкав във фазата на натоварване, различна интензивност по време на фазата на натоварване, самоволно провеждане на атаката от страна на фигуранта и др. подобни, не се допускат.

Отношение и ориентиране на фигуранта - в точка 8 (важи за всички упражнения).

 

8.  «Отношение и ориентиране на фигуранта» (важи за всички упражнения)

Във всички упражнения отношението и ориентирането на фигуранта трябва да бъдат такива, че съдията да може да наблюдава захапката, пускането и фазата на охраняване на всички кучета (да не се стои с гръб към съдията, да се запазва контакт с поглед със съдията). Ръкавът не трябва да е поставен прекалено високо, а палката се държи отстрани на тялото на фигуранта, отпусната надолу, невидима за кучето. При пускане фигурантът не трябва да помага на кучето. След пускането фигурантът продължава да следи кучето с поглед, допълнителни дразнения, както и всякакъв вид помощ не се допускат.

 

9.  «Несигурност и отказване на кучето»

При куче, което не захапва или във фаза на натоварване изпуска ръкава, натискът от фигуранта трябва да продължи, докато съдията не прекъсне упражнението. В подобни ситуации на фигурантът в никакъв случай не трябва да помага на кучето или да провежда самоволно упражнението. Кучета, които не пускат, не трябва да бъдат улеснявани от фигуранта чрез побутване с палката или др. подобни. Кучета, които по време на фазите на охраняване имат склонност да напускат фигуранта, не трябва да получават помощ от него чрез различни дразнения. Следователно във всички упражнения и части на упражнения фигурантът трябва да се държи дотолкова активно или неутрално, доколкото това се изисква от правилника IPO. Ако по време на охранителните фази кучето се блъска или захапва, защитни движения от страна на фигуранта по възможност трябва да се избягват.

 

«TSB»-оценка (важи за всички изпитни степени)

«TSB»-оценката има за цел да опише заложбите в характера на кучето с оглед на използването на животното за развъждане. «TSB»-оценката не влияе върху резултата в даден изпит или върху оценяването. За да получи кучето «TSB»-оценка, то трябва да е изпълнило поне едно упражнение от защитата. С оценките «изразено» (и), «налично» (н) и «недостатъчно» (нд) се оценяват следните качества: Triebveranlagung (заложби на инстинкти), Selbstsicherheit(самоувереност) и Belastbarkeit(способност за натоварване).

·    TSB «изразено» получава куче:

при голяма готовност за работа, ясно изразени инстинкти, целеустремено изпълнение на упражненията, самоуверено навлизане, неограничена наблюдателност и необичайно висока способност за натоварване.

·   TSB «налично» получава куче:

при ограничения в готовността за работа, в инстинктите, в самоувереността, в наблюдателността и в способността за натоварване.

·    TSB «недостатъчно» получава куче:

при недостатъци в готовността за работа, неизразени инстинкти, липсваща самоувереност и недостатъчна способност за натоварване.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗТП
Zuchttauglichkeitsprufung или ЗТП накратко е породен тест за годност. Zucht означава развъждане, Tauglichkeits е годност и Prufung означава изпитание или тест. Така че това е тестът, който ще постави кучето в различни провокативни ситуации, в които то трябва да реагира по желан начин - да не е агресивно или страхливо, защото такива кучета ще се провалят на теста и ще бъдат изключени от развъждане.

Списък на нужните за Начално ЗТП документи:
*копие от родословието
*писмо, пратено до Германския Доберман клуб, че искате да участвате в ЗТП
*резултати от тест за тазобедрена дисплазия от Германия или призната от Германския Доберман клуб държава. Ако нямате резултатите до времето, в което се провежда ЗТП, можете да участвате, но ЗТП ще бъде отнето, ако Вашето куче има над HD-2
*кучето трябва да има поне BH
*родителите трябва да имат резултати за дисплазия, без значение от Германия или не, копия от резултатите трябва да са изпратени до Германския Доберман клуб

ПРОТИЧАНЕ НА ИЗПИТАНИЕТО
1. Екстериорна оценка
2. Изпитване на темперамента - причини за елиминацията на куче са изяснени по-нататък: агресивни или страхливи кучета се изключват от развъждане.
3. Определяне и обявяване на класирането на ЗТП.
Ако ЗТП се е провело в деня преди екстериорното оценяване със същия съдия, и същото куче участва и в ЗТП и в екстериорното оценяване, оценката от ЗТП ще бъде обявена в деня на екстериорното оценяване.

Решенията на съдията и неговата екстериорна оценка и оценка на темперамента не подлежат на обсъждане.
Оценката на ЗТП е приложима в годините на полова зрялост на кучето, освен ако не се отмени от комитета на Германския Доберман клуб, заради новооткрити или по-рано скрити генетични изменения.

Правила и инструкции за представянето
Преди началото на ЗТП съдията накратко обяснява на всички участници целта на изпитанието и включените упражнения. В началото на изпитанието състезателят и неговото куче се представят на съдията. Председателят проверява достоверността на родословието на кучето с помощта на татуировката му. Водачът информира съдията за обучението, грижите и евентуалната смяна на собственика  на кучето.
Цялостната оценка се прави въз основа на указания, дадени от главния клуб, неговите правила и инструкции и породния стандарт. Специално внимание трябва да се обърне на дефекти, които могат да повлияят на работната способност, като слаба челюст, дълъг слаб гръб, дефекти в предните или задните крака, както и неправилни движения. Отклонения от височината на тялото с повече от 2 см трябва да бъдат съдени с намаляване на цялостната оценка. По-големи отклонения водят до изключване от развъждане.
Кучета с дефекти на зъбите - като по-малко от 42 зъба, отклонения от зъбната формула или прогнатия/ прогения на захапката, се считат за неподходящи за развъдни цели. Поведението на кучето по време на преглеждането на зъбите трябва да бъде взето под внимание, тъй като то може да бъде признак за дадени проблеми в темперамента.

Минимална оценка, изисквана за мъжките: Много добър (защото мъжките са по-често използвани в развъждането)
Минимална оценка, изисквана за женските: Добър

След оценката на екстериора съдията инструктира водача да води кучето в различни посоки по изпитния терен на разстояние около 300 крачки на скъсен повод. По време на воденето, отборът куче/водач  трябва да подминат 4 до 6 човека, които са в движение или неподвижни. След това, тези 4-6 човека формират група. Формираната група не трябва да бъде по някакъв определен образец. Тук съдията може да променя начина на действие: може да накара групата да се движи срещи кучето/водача, или кучето/водача да се движат срещу групата. Когато двете групи се срещнат е важно да се създадат ситуации, които са колкото се може по-естествени и близки до всекидневните ситуации (например срещане на непознат и ръкостискане, изпускане на предмети, отваряне на чадър и т.н.). По време на това упражнение е особено важно да не се показва заплаха срещу кучето - това е строго използвано за оценяване на самоувереността на кучето, безстрашие, темперамент, послушание и праг на възбудимост. След това съдията упътва водача и кучето към предварително определеното място, където водачът връзва кучето без употребата на команди като "долу"  (“Down”)  или "легни"  (“Platz”) и се скрива от погледа на кучето. Във времето, в което кучето и водача се движат към мястото, се дават 2 изстрела от разстояние около 15 крачки, използвайки 6 мм пистолет.
Плашливите кучета са неподходящи за развъждане, чувствителността към изстрела е строго различима от плашливостта.

Мястото на завързването трябва да е лесно достъпно от всички страни (например далеч от стени, огради и т.н.) . Кучето трябва да бъде оставено само около 5мин. Съдията трябва да приближи кучето на около 5 до 8 стъпки и да го подмине или да се разхожда около него на разстояние около 2-3 стъпки, без да го заплашва по какъвто и да е начин. Той спира пред или до кучето  и изпуска оценъчната книга или нещо подобно. Поведението на кучето при отсъствието на неговия водач трябва да бъде взето под особено внимание. След това, водачът трябва да се върне при кучето си и да го изведе от терена за изпитанието. По нареждане на съдията помощникът се отправя към укритието.

Протичане на изпитанието,част 1
Съдията ще упъти хендлера да върви с кучето в определена посока. Кучето трябва да е на повод.По указание на съдията, помощникът ще излезе от укритието и ще атакува водача и кучето отпред. Кучето трябва да покаже защитните си инстинкти и да защити водача си. Помощникът започва да заплашва кучето само след като е бил включен в борбата. По време на борбата кучето се заплашва с глас и физически, но не получава удари с палката. При нареждане от съдията помощникът прекратява атаката.

Забележки към 1 част: Много е важно помощникът да носи защитен костюм, състоящ се от панталони и яке. Палката, използвана за заплашване, не трябва да е прекалено гъвкава.  Помощникът трябва да носи осигуровка за тази изпитна работа. Укритието без съмнение трябва да е променливо, така че да не може да се провежда обучение на местните клубни кучета по образец. Коли, ъгли и подреждане на стени или групи от дървета/храсти могат да бъдат избрани за целта. Помощникът трябва да работи само по нареждане на съдията, с други думи, атаката и крайната позиция се определят от съдията. Атаката трябва винаги да се прави фронтално на водача, не на кучето. Ако кучето се включи в битката, помощникът ще се обърне към кучето и ще го заплашва с глас и физически. Палката може да се използва само за заплаха, но никога да се удря кучето. На кучето е позволено да захапе помощника на места, различни от ръката.

Протичане на изпитанието, част 2
Помощникът се обръща настрани и пробягва разстояние от около 50 крачки. Водачът държи кучето само за нашийника, първо се виква на помощникът да спре, после изпраща кучето. Помощникът първо побягва, но по указание на съдията се обръща и атакува кучето, когато е на разстояние приблизително 8 до 10 крачки. Помощникът опитва да заплашва кучето отново, но пак не трябва да се изолзват удари с палката. Помощникът може, по лична преценка, да поощри кучето с глас. По нареждане на съдията помощникът трябва да спре атаката. Водачът трябва да отиде при кучето,  да го върне на повод, и да отиде при съдията.

Забележки към част 2: Помощникът трябва безусловно да измине около 50 крачки разстояние. Съдията ще инструктира помощникът кога да започне атаката към кучето, по кое време помощникът трябва да заплашва кучето с глас и физически. Палката отново се използва само за заплаха.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРА
Има 4 възможни оценки:
1A
Кучета, които са издържали теста, както се изисква . “1A”  може да бъде дадено само на куче, което дава напълно надеждна и правилна изява в статичните, както и в бойните периоди на изпитанието.
1B
Кучета,които са напълно задоволителни. “1A”  може да бъде дадено на куче, което се представя приемливо  в статичните периоди на изпитанието и което показва значителни защитни и бойни реакции.
Held-Back
Кучетата трябва да бъдат оценени  “Held-Back”  ако има съмнение за поведението на кучета, що се отнася до твърдост на характера и развъдна годност. Куче с такава оценка не може да се явява при друг съдия, докато изтече 3 месечния изчаквателен период. Кучето може да бъде оценено  "Held-Back"  само един път.
Unfit
Агресивни, нервни, страхливи кучета не могат да бъдат оценени като подходящи за развъждане.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.